Trang Yêu cầu Quyền của Tiểu bang California (Bao gồm Không bán thông tin cá nhân của tôi)

Chỉ Dành cho Cư dân California

Biểu mẫu này chỉ dành cho cư dân California.  Nếu bạn không phải là cư dân California, vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm thông tin về thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập và cách liên hệ với chúng tôi.

Nói chung, cư dân California có các quyền sau đây đối với thông tin cá nhân của họ:

  • Không bán (bỏ không chọn): Cư dân California có quyền từ chối việc bán thông tin cá nhân của họ đã được bán. 
  • Quyền xóa: Cư dân California có thể yêu cầu xóa thông tin cá nhân của họ mà chúng tôi đã thu thập và xóa thông tin cá nhân đó (miễn phí), theo một số ngoại lệ nhất định.  
  • Quyền yêu cầu thông tin: Đối với thông tin cá nhân của họ mà chúng tôi đã thu thập trong 12 tháng trước, cư dân California có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ những điều sau đây cho họ (tối đa hai lần mỗi năm và có một số ngoại lệ nhất định).
  • Quyền không bị phân biệt đối xử: Cư dân California có quyền không bị phân biệt đối xử khi thực hiện các quyền của họ theo CCPA.

Stericycle rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và thường không tham gia bán thông tin cá nhân.  Tuy nhiên, sẽ có một số trường hợp hiếm gặp mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân theo cách có thể được xem là “mua bán” như được định nghĩa trong luật California. Hãy xem Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn là cư dân California và muốn gửi một Yêu cầu của người tiêu dùng theo Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng ở California (California Consumer Privacy Act, “CCPA”), vui lòng hoàn thành và gửi biểu mẫu web dưới đây.  Biểu mẫu này cho phép bạn thi hành các quyền riêng tư của mình (nếu có), cũng như yêu cầu Stericycle không bán thông tin cá nhân liên quan đến bạn trong tương lai, theo luật của California.  Sau khi bạn hoàn tất thành công biểu mẫu này, chúng tôi sẽ gửi một email xác nhận đến địa chỉ email mà bạn cung cấp.  Để Stericycle xử lý yêu cầu của bạn, bạn sẽ cần trả lời email xác nhận của chúng tôi.

Vui lòng hoàn tất biểu mẫu này để gửi yêu cầu của bạn:

Khi chúng tôi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ dùng thông tin đó để xác minh danh tính và xem xét yêu cầu của bạn.  Bạn chỉ có thể gửi một loại yêu cầu tại một thời điểm.

Bạn cũng có thể gọi cho chúng tôi theo số 1-866-783-7422 (miễn phí) để gửi yêu cầu của bạn.

Lưu ý:  Đây không phải là yêu cầu hủy đăng ký nhận thông tin marketing.

Yêu cầu Bảo vệ Dữ liệu

Vui lòng hoàn tất và gửi biểu mẫu dưới đây.

Thank You! We have received your request and a representative will contact you shortly to discuss your business needs.

Submission Error - Please Refresh and Try Again
Loại yêu cầu