STERICYCLE INC. PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring ("verklaring") beschrijft hoe Stericycle Inc. en haar dochterondernemingen (gezamenlijk aangeduid als "Stericycle," “Stericycle Group, "wij," "ons," of "onze") persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en doorgeven die zijn verzameld in de context van onze websites, zakelijke contacten, leveranciers, huidige en potentiële klanten die gebruikmaken van producten of diensten van Stericycle of gebruikers die worden beïnvloed door onze diensten (samen aangeduid als "u" of "uw"). Voor zover deze rechten van toepassing zijn in uw rechtsgebied, legt deze verklaring ook de mogelijkheid uit om uw persoonsgegevens te bewerken, bij te werken, te corrigeren of te verwijderen en de veiligheidsprocedures die we hebben geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen. 

Inwoners van Californië: Als u inwoner van Californië bent, raadpleeg dan hieronder het gedeelte Aanvullende informatie voor inwoners van Californië voor belangrijke informatie over de categorieën persoonlijke informatie die we verzamelen, verwerken en openbaarmaken, evenals uw rechten krachtens de privacywetgeving van Californië, inclusief uw recht om een verzoek “Verkoop mijn gegevens niet en geef deze niet door” in te dienen (d.w.z. om u af te melden voor het verkopen of doorgeven van uw persoonlijke informatie door ons). 

Gebruikers van dosimetrische diensten: Als u gebruiker bent van onze dosimetrische diensten (momenteel beschikbaar in Portugal, Roemenië en Spanje), raadpleeg dan het gedeelte Aanvullende informatie voor gebruikers van dosimetrische diensten van deze verklaring voor belangrijke informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. 

In deze verklaring kunt u meer te weten komen over  de volgende onderwerpen (wanneer op u van toepassing): 

Verwerkingsverantwoordelijke

Belangrijke informatie over Stericycle: 

De entiteit van Stericycle die verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens is het bedrijf van de Stericycle Group dat oorspronkelijk informatie van of over u verzamelt. 

U kunt meer te weten komen over Stericycle op https://www.stericycle.com/international of door contact met ons op te nemen via de informatie in het gedeelte Contact met ons opnemen.  

WANNEER WE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN, DE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN DE DOELEINDEN WAARVOOR EN DE RECHTSGRONDSLAG WAAROP PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD

Wanneer we persoonsgegevens verzamelen

We kunnen persoonsgegevens over u verzamelen als u: 

 • één van onze websites of online diensten gebruikt, u een geregistreerde gebruiker bent of ervoor kiest om u te registreren op onze websites (websitegebruikers);
 • één van onze diensten koopt (klanten);
 • wordt beïnvloed door onze diensten (gebruikers);
 • met ons samenwerkt als zakenpartner (zakenpartners).

De soorten persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we persoonsgegevens gebruiken

Gebruikers van de website 

Persoonsgegevens die van gebruikers van de website worden verzameld, worden gebruikt om uw ervaring met onze websites te personaliseren. Wij kunnen dergelijke informatie in geaggregeerde vorm gebruiken om te begrijpen hoe u onze diensten en de middelen op onze websites gebruikt. We kunnen de terugkoppeling die u ons geeft ook gebruiken om onze diensten te verbeteren.

a. Niet-geregistreerde websitegebruikers 

U kunt onze websites gebruiken als niet-geregistreerde gebruiker zonder (rechtstreeks) persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval verzamelt Stericycle de volgende metagegevens die voortvloeien uit uw gebruik van onze websites: verwijzingspagina, datum en tijd van toegang, soort webbrowser, IP-adres, geografische locatie zoals bepaald door uw IP-adres, besturingssysteem en interface, taal en versie van browsersoftware en sessie-informatie (zoals downloadfouten en responstijden van pagina's).

Uw IP-adres wordt gebruikt om uw toegang tot onze websites mogelijk te maken. De metagegevens worden gebruikt om de kwaliteit en diensten van onze websites te verbeteren door het gebruiksgedrag van websitegebruikers te analyseren.

Als u begint met rechtstreekse communicatie met ons via het vragenformulier op onze websites, telefonisch of door ons te schrijven, worden de aard van de vraag (bijv. als selectievakje bij soort dienst/carrières/andere opties) en uw bericht ook verzameld en verwerkt om erop te reageren en onze diensten te verbeteren.

b. Geregistreerde websitegebruikers 

Als u geregistreerd websitegebruiker bent of ervoor kiest om u te registreren op een website van Stericycle, verwerken we de gegevens waarnaar hierboven in (a) wordt verwezen en u kunt worden gevraagd om de volgende persoonsgegevens te verstrekken: voor- en achternaam, telefoonnummer werk, bedrijfsnaam, e-mailadres, privételefoonnummer, klantnummer of verzend-ID van Stericycle, postadres en primair gebruik. 

Stericycle verwerkt deze persoonsgegevens om u de diensten voor geregistreerde websitegebruikers te kunnen leveren, de legitimiteit van uw account te kunnen verifiëren, te voorkomen dat er frauduleuze accounts worden geopend, voor het aan u verstrekken van onze producten, klantondersteuning, opleidingen over naleving, oplossingen voor bedrijfscommunicatie (bijv. antwoorddiensten, herinneringen voor afspraken, vervolgdiensten, virtuele receptionisten), contactformulier, marketingmateriaal zoals door u geselecteerd, u te informeren over systeemproblemen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen, en juridische claims te verdedigen, vast te stellen en uit te oefenen.

Klanten 

Als u producten van Stericycle koopt, ofwel via een website van Stericycle of offline, kan men u vragen om de volgende persoonsgegevens te verstrekken over u, uw vertegenwoordiger, en/of uw contactpersoon: voor- en achternaam, achtervoegsel, aanmeldgegevens, telefoonnummer werk, privételefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, functiebenaming, postadres, fiscaal identificatienummer, creditkaartgegevens, ACH/eCheck betalingsinformatie, facturatieadres, soorten en hoeveelheden bestelde producten, wederverkoper/promotiecode, selectie van automatische levering, marketingvoorkeuren en functie-informatie. Stericycle gebruikt dergelijke persoonsgegevens om uw bestelling te verwerken; de bestelde producten of diensten te leveren; klantendienst te leveren; marketingmateriaal te verstrekken dat u hebt geselecteerd; u te voorzien van recente informatie en/of -nieuwsbrieven van Stericycle; onze klantrelatiebeheerssystemen te onderhouden; fraude en witwaspraktijken te onderzoeken, rapporteren en deze proberen te voorkomen, inclusief “ken-uw-cliënt”-controles, antiwitwas-screening en andere identiteitscontroles; te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen; juridische claims te verdedigen, vast te stellen en uit te oefenen. We moeten wellicht ook krediet- en fraudecontroles uitvoeren bij zakelijke klanten en bepaalde bestuurders en functionarissen van uw bedrijf.

Gebruikers 

Bij het leveren van bepaalde diensten aan een klant waarmee u bekend bent (bijv. als u werknemer, aannemer, leerling, stagiair, patiënt, enz. van onze klant bent), moet Stericycle eventueel de volgende persoonsgegevens over u verwerken (indien van toepassing, afhankelijk van de specifieke geleverde dienst): identificatiegegevens, contactgegevens en professionele gegevens. De meeste persoonsgegevens worden verkregen van onze klanten. 

We verwerken dergelijke persoonsgegevens in het kader van de levering van diensten aan een klant. Houd er rekening mee dat in dergelijke situaties onze klant de verwerkingsverantwoordelijke is van uw persoonsgegevens en dat u de privacyverklaring van de klant moet raadplegen om te begrijpen hoe uw persoonsgegevens worden behandeld. 

Indien u gebruiker bent van onze dosimetrische diensten (momenteel beschikbaar in Portugal, Roemenië en Spanje), raadpleeg dan het gedeelte Aanvullende informatie voor gebruikers van dosimetrische diensten van deze verklaring.

Zakenpartners

Als u met ons samenwerkt als zakenpartner of dienstverlener, verzamelen wij persoonsgegevens van u, uw vertegenwoordiger en/of uw contactpersoon, zoals uw volledige naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer.

De meeste persoonsgegevens worden rechtstreeks van u verkregen. Daarnaast verzamelen we persoonsgegevens uit andere bronnen, zoals kredietinformatiebureaus (bijv. Dun & Bradstreet Credit) die informatie uit verschillende bronnen verzamelen, waaronder openbaar beschikbare informatie.

Wij gebruiken deze informatie om de volgende redenen: om uw geschiktheid als zakenpartner of dienstverlener te evalueren/beoordelen; om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; om fraude op te sporen, te onderzoeken, te rapporteren en proberen te voorkomen (d.w.z. door " ken-uw-klant"-controles); antiwitwas-screening; en andere identiteitscontroles. Om te voldoen aan onze verplichtingen krachtens alle contracten die we met u hebben, moeten we eventueel ook krediet- en fraudecontroles uitvoeren op uw bedrijf en bepaalde bestuurders en functionarissen van uw bedrijf.

Doeleinden en rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens (indien van toepassing)

We verzamelen, gebruiken en geven uw persoonsgegevens alleen door wanneer we een passende rechtsgrondslag hebben. Wij voeren de verwerking van uw persoonsgegevens uit op basis van de volgende rechtsgronden:  

 •  De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te zetten voordat u een contract aangaat. Wanneer u, bijvoorbeeld, onze producten of diensten koopt, verzamelen wij uw betalingsinformatie om uw betaling en uw adres te verwerken om de levering van het product of de dienst te vergemakkelijken. We verzamelen ook uw e-mailadres en telefoonnummer om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw aankoop en om al uw vragen te beantwoorden.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd, namelijk om u onze producten en diensten te leveren, behalve wanneer dergelijke belangen worden opgeheven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. We gebruiken, bijvoorbeeld, geaggregeerde persoonsgegevens om te begrijpen hoe websitegebruikers onze diensten en de middelen die onze websites verstrekken, gebruiken. Deze informatie gebruiken we om onze diensten te verbeteren. We hebben ook een legitiem belang om de persoonsgegevens van een contactpersoon te verwerken om de ontwikkeling van een contractuele relatie te vergemakkelijken.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. Om u bijvoorbeeld als zakelijke klant of zakenpartner in te schakelen, zijn we verplicht om bepaalde "ken-uw-klant”-controles uit te voeren om het witwassen van geld en frauduleuze activiteiten te voorkomen. Dit omvat het verzamelen en verifiëren van uw persoonsgegevens.
 • U hebt ons toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken. Als u bijvoorbeeld hebt ingestemd met het ontvangen van marketingcommunicatie.

In de meeste gevallen is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet vereist door een wettelijke of contractuele verplichting. Indien van toepassing is het verstrekken van uw persoonsgegevens echter noodzakelijk om een contract aan te gaan met Stericycle of om onze diensten en producten te ontvangen zoals door u gevraagd. In dergelijke situaties kan het niet verstrekken van uw persoonsgegevens waarschijnlijk leiden tot nadelen voor u, bijv. u kunt eventueel niet de volledige functionaliteit van onze websites gebruiken of de producten en diensten ontvangen die door u worden gevraagd. Tenzij anders aangegeven, leidt het niet verstrekken van uw persoonsgegevens echter niet tot juridische gevolgen voor u.

Als u meer wilt weten over de rechtsgrondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via DataProtection@Stericycle.com.

DIRECTE MARKETING EN HOE U UW MARKETINGVOORKEUREN KUNT BEHEREN

Hoe we persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze producten of diensten waarvan we denken dat ze interessant voor u zijn en/of om u onze nieuwsbrief te sturen. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, post of telefoon, of via andere communicatiekanalen.  In alle gevallen respecteren we uw voorkeuren voor hoe u wilt dat wij marketingactiviteiten samen met u beheren.  

We vragen uw toestemming voordat we u marketingmateriaal sturen, tenzij de toepasselijke wetgeving dergelijke toestemming niet vereist. 

Hoe u uw marketingvoorkeuren kunt beheren 

Om uw privacyrechten te beschermen en te zorgen dat u controle hebt over hoe wij marketing met u beheren:

 • • U kunt ons te allen tijde vragen om directe marketing te stoppen.  U kunt ons vragen om te stoppen met het verzenden van e-mailmarketing door te klikken op de koppeling "afmelden" die u aantreft in alle e-mailmarketingberichten die wij u sturen. U kunt ook contact opnemen met DataProtection@Stericycle.com. Geef aan of u wilt dat wij alle vormen van marketing stoppen of alleen een bepaald soort (bijv. e-mail).

 • U kunt de manier wijzigen waarop uw browser cookies beheert, die kunnen worden gebruikt om online advertenties te leveren, door de instellingen op uw browser te volgen zoals uitgelegd in ons Cookiebeleid.

Stericycle neemt maatregelen om directe marketing te beperken tot een redelijk en evenredig niveau en stuurt alleen communicatie waarvan wij denken dat die relevant voor u kan zijn.

HOE WE INFORMATIE DOORGEVEN BINNEN STERICYCLE EN AAN ONZE DIENSTVERLENERS, REGELGEVENDE INSTANTIES EN ANDERE DERDEN

We geven uw persoonsgegevens door op de volgende manier en voor de volgende doeleinden:

 • Aan andere Stericycle-entiteiten binnen onze groep

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven binnen verschillende entiteiten van Stericycle. We doen dergelijke overdrachten indien dit nodig is om u onze diensten te leveren of om ons bedrijf te beheren. We sturen uw gegevens, bijvoorbeeld, naar Stericycle, Inc. in de VS voor het laten functioneren van onze websites. Zie het onderstaande gedeelte Internationale overdrachten voor meer informatie.

 • Indien wettelijk vereist 

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan  wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties of andere openbare besturen (of entiteiten die door deze zijn aangewezen) indien de toepasselijke wetgeving dit vereist.

 • Aan derden die ons helpen bij het beheer van ons bedrijf en de levering van diensten

Stericycle schakelt externe dienstverleners in voor o.m. juridische diensten, websitediensten, marketing, IT-ondersteuning, orderverwerking, leveringsdiensten, e-mailbeheer, betalingsverwerking en  klantendienstverlening. Bij de levering van dergelijke diensten hebben de externe dienstverleners toegang tot uw persoonsgegevens en verwerken ze deze namens ons.

Deze externe dienstverleners zijn contractueel verplicht om beveiligingsmaatregelen te implementeren en toe te passen om de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze derden hebben ingestemd met verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en met het gebruik van persoonsgegevens die we aan hen doorgeven of die ze namens ons verzamelen, uitsluitend met als doel om de gecontracteerde dienst aan ons te leveren, behalve wanneer ze wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken. In het geval van een bedrijfsfusie en -overname worden uw persoonsgegevens overgedragen aan de derde partijen die betrokken zijn bij de fusie en overname in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN PERSOONSGEGEVENS (indien van toepassing)

De persoonsgegevens die we over u verzamelen of ontvangen kunnen worden overgedragen aan en verwerkt door ontvangers die zich in een rechtsgebied bevinden waar het niveau van gegevensbescherming wellicht niet gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau dat op uw locatie van toepassing is. 

Waar lokale wetgeving dit vereist, nemen we maatregelen om te zorgen dat elke overdracht van persoonsgegevens buiten het oorspronkelijke rechtsgebied zorgvuldig wordt beheerd om uw privacyrechten te beschermen en te zorgen dat er adequate waarborgen zijn.  Overdrachten van persoonsgegevens uit het VK of de EER naar derde landen vinden plaats op grond van modelcontractbepalingen of andere wettelijk aanvaardbare mechanismen die zijn goedgekeurd door de desbetreffende toezichthoudende autoriteit met rechtsbevoegdheid over de desbetreffende exporteur van Stericycle. Als er op uw locatie internationale instructies voor gegevensoverdracht of standaardformulieren van de lokale toezichthoudende autoriteit ontbreken, kunnen we andere wettelijk aanvaardbare mechanismen van andere rechtsgebieden gebruiken.  

Stericycle heeft ook een overeenkomst voor gegevensoverdracht binnen de groep gesloten om grensoverschrijdende overdrachten van persoonsgegevens binnen de Stericycle Group te reguleren.

Indien van toepassing, hebt u het recht om een kopie van de relevante overeenkomsten (zoals de modelcontractbepalingen) te ontvangen die het bewijs leveren dat de juiste waarborgen bestaan om uw persoonsgegevens tijdens een dergelijke overdracht te beschermen. U kunt een kopie verkrijgen door contact met ons op te nemen via DataProtection@Stericycle.com.  Houd er echter rekening mee dat we niet verplicht zijn om details over waarborgen door te geven wanneer het doorgeven van dergelijke details onze commerciële positie zou beïnvloeden of een beveiligingsrisico zou kunnen betekenen. 

Sommige ontvangers buiten het VK of de EER bevinden zich in landen waarvoor de Europese Commissie (of de toepasselijke toezichthoudende autoriteit) een besluit heeft uitgevaardigd waardoor een beschermingsniveau passend wordt verklaard. Zo heeft de Europese Commissie Canada erkend (alleen voor niet-openbare organisaties die onder de Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) vallen) als een land dat een passend niveau van gegevensbescherming biedt voor persoonsgegevens . 

Neem contact op met DataProtection@Stericycle.com voor aanvullende informatie over de identiteit, branche, sector en locatie van de betreffende gegevensontvangers.

COOKIES EN KOPPELINGEN VAN DERDEN

Websites van Stericycle gebruiken cookies. Over het algemeen gebruiken we cookies om te begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt, om programma- en andere fouten te traceren, om onze diensten te verbeteren, om accountgegevens te verifiëren, om logins toe te staan, om sessies bij te houden, om fraude te voorkomen en om onze diensten te beschermen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor doelgerichte marketing en advertenties, om inhoud te personaliseren en voor analysedoeleinden. Raadpleeg voor meer informatie ons Cookiebeleid of neem contact op met DataProtection@Stericycle.com.

Onze websites bevatten koppelingen naar websites die worden beheerd en onderhouden door derden waarover Stericycle geen controle heeft. Alle informatie die u aan websites van derden verstrekt, valt onder de voorwaarden van het privacybeleid van elke website, en we raden u aan om deze te onderzoeken en vragen te stellen voordat u informatie aan de beheerders van websites van derden bekendmaakt. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, acties of beleidslijnen van websites van derden. De opname van websites van derden op onze website vormt op geen enkele manier een goedkeuring van de inhoud, acties of beleidslijnen van dergelijke websites.

HOELANG WE PERSOONSGEGEVENS OPSLAAN EN BESCHERMEN

Hoelang bewaart Stericycle uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld, bijv. voor zover nodig om u de gevraagde diensten en producten te leveren. 

We bewaren uw contactgegevens en interesses in onze producten of diensten voor een langere periode als u hebt ingestemd met het ontvangen van marketingmateriaal van Stericycle. We bewaren uw persoonsgegevens ook indien nodig om een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, dit enkel op een “dient te weten”-basis. 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Terwijl de technologie zich blijft ontwikkelen, zijn wij vastbesloten onze technologische middelen te gebruiken om diensten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan te bieden die onze klanten en gebruikers vertrouwen geven in de veiligheid van hun persoonlijke gegevens. Stericycle is echter niet verantwoordelijk voor enige schade die u of een andere persoon kan lijden als gevolg van schending van de vertrouwelijkheid veroorzaakt door uw internetgebruik.

We hebben passende praktijken voor gegevensverzameling, -opslag en -verwerking ingevoerd, evenals technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen ter bescherming tegen onbevoegde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van de persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft.  Dergelijke maatregelen omvatten bijvoorbeeld het volgende:

 • onze personeelsleden en dienstverleners moeten vertrouwelijkheidseisen in acht nemen; 
 • persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld (onderhevig aan de hierboven toegelichte uitzonderingen); 
 • veiligheidsprocedures moeten gevolgd worden bij de opslag en openbaarmaking van uw persoonsgegevens om onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen; en
 • het gebruik van versleutelingsalgoritmen is gebaseerd op sectorstandaarden voor de verzending van gegevens die naar ons worden gestuurd.  

Aangezien de beveiliging van informatie gedeeltelijk afhankelijk is van de beveiliging van de computer die u gebruikt om met ons te communiceren en de beveiliging die u gebruikt om gebruikers-ID's en wachtwoorden te beschermen, moet u passende maatregelen treffen om deze informatie te beschermen.

PRIVACYRECHTEN VOOR DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, HET VK

Indien de toepasselijke wetgeving dit vereist, nemen we maatregelen om uw persoonsgegevens nauwkeurig, volledig en actueel te houden. 

Waar de toepasselijke wetgeving dit toestaat, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens waarbij onze legitieme belangen de rechtsgrondslag zijn voor verwerking, inclusief voor marketingdoeleinden, zonder andere kosten behalve de overdrachtskosten. Uw rechten staan hieronder vermeld.

(i) Recht op bevestiging en recht op toegang: U hebt het recht om bevestiging te verkrijgen of Stericycle al dan niet uw persoonsgegevens verwerkt en, indien dat het geval is, om toegang te vragen tot die persoonsgegevens, evenals informatie over aan wie we uw persoonsgegevens doorgeven (openbare en particuliere entiteiten). De geraadpleegde informatie omvat de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens, en de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt. 

U hebt het recht om een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens die worden verwerkt. Als u aanvullende kopieën verzoekt, kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen voor de administratieve kosten om deze documenten te produceren, indien de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

(ii) Recht om persoonsgegevens te corrigeren en aan te vullen: U kunt verzoeken om correctie van onjuiste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens die Stericycle verwerkt. U kunt een aanvullende verklaring indienen die de correcties van uw persoonsgegevens bevat. We informeren relevante derden aan wie we uw gegevens hebben overgedragen over de rectificatie en voltooiing als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

(iii) Recht op verwijdering (of recht om te worden vergeten, indien van toepassing): U hebt het recht om in beperkte omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen wanneer:

 • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld; of
 • u uw toestemming hebt ingetrokken (indien de gegevensverwerking gebaseerd was op toestemming); of
 • na een succesvol verzoek om bezwaar te maken tegen verwerking; of
 • deze onrechtmatig zijn verwerkt; of
 • de gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Stericycle is onderworpen.

We zijn niet verplicht om te voldoen aan uw verzoek om persoonsgegevens te wissen als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor:

 • naleving van een wettelijke verplichting; of
 • het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. 

(iv) Recht op beperking van verwerking: U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dat geval worden de respectievelijke gegevens gemarkeerd en alleen voor bepaalde doeleinden door ons verwerkt. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend wanneer:

 • de juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist, zodat we de juistheid ervan kunnen verifiëren; of
 • de verwerking onwettig is, maar u niet wilt dat de persoonsgegevens worden gewist; of
 • ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, maar u ze nog steeds nodig hebt om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • u het recht om bezwaar te maken hebt uitgeoefend, en verificatie van dwingende redenen is in behandeling.

We kunnen uw persoonsgegevens blijven gebruiken na een verzoek om beperking, indien:

 • wij uw toestemming hebben; of
 • om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

(v) Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.  Ook hebt u het recht om die gegevens aan een andere entiteit door te geven, zonder dat wij u daarbij beperken, maar alleen wanneer:

 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een contract met u; en
 • de verwerking geautomatiseerd wordt uitgevoerd.

(vi) Recht van bezwaar: U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking wettelijk is gebaseerd op onze legitieme belangen. U kunt dit recht uitoefenen zonder kosten te maken.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, hebben we de mogelijkheid om aan te tonen dat we dwingende legitieme belangen hebben die zwaarder wegen dan uw recht om bezwaar te maken. 

Het recht om bezwaar te maken bestaat in het bijzonder niet als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om stappen te nemen voorafgaand aan het aangaan van een contract of om een reeds afgesloten contract uit te voeren.

(vii) Recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken voor directe marketingdoeleinden: U kunt ons verzoeken om de manier waarop wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden te wijzigen. U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens niet over te dragen aan niet-gelieerde derden met het oog op directe marketing of andere doeleinden.

(viii) Recht om toestemming in te trekken: Als u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.

(ix) Recht op het verkrijgen van een kopie van waarborgen voor persoonsgegevens voor overdrachten buiten uw rechtsgebied: U kunt vragen om een kopie van of verwijzing naar de waarborgen krachtens welke uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten het VK of de EER. We kunnen overeenkomsten voor gegevensoverdracht redigeren om commerciële voorwaarden te beschermen.

(x) Recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit als u zich zorgen maakt over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. 

Houd er rekening mee dat de bovengenoemde rechten misschien beperkt zijn krachtens de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming in uw rechtsgebied.

Wanneer u vraagt om uw rechten als betrokkene ten uitvoer te leggen, kunnen we u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en om veiligheidsredenen, voordat we de gevraagde persoonsgegevens bekendmaken. Wij behouden ons het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen om aan uw verzoek te voldoen, indien wettelijk toegestaan, als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Onderhevig aan wettelijke en andere toegestane overwegingen, doen wij al het redelijke om uw verzoek onmiddellijk te honoreren of u te informeren als we meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen.  

Het kan zijn dat we uw verzoek niet altijd volledig kunnen inwilligen, bijvoorbeeld als dit van invloed zou zijn op de geheimhoudingsplicht die we aan anderen verschuldigd zijn of als we wettelijk gerechtigd zijn om het verzoek op een andere manier af te handelen. 

WIJZIGINGEN AAN DEZE VERKLARING

Stericycle behoudt zich het recht voor om deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen aan deze verklaring worden onmiddellijk van kracht wanneer de laatste versie op onze websites is geplaatst. 

NEEM CONTACT MET ONS OP

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met de primaire contactpersoon voor alle kwesties die voortvloeien uit deze Verklaring: 

 • Eerste e-mail: contact opnemen via DataProtection@Stericycle.com  

 • E-mail voor escalatie: DPO@Stericycle.com     

 • Telefoonnummer: +1-847-367-5910 

 • Post: Stericycle, Inc. | Attn: Data Protection Office | 2355 Waukegan Road | Bannockburn | IL | 60015

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over onze naleving van deze verklaring, de informatie die wij over u bewaren, of als u uw rechten wilt uitoefenen, raden wij u aan om eerst contact op te nemen via DataProtection@Stericycle.com. We zullen klachten en geschillen zo snel mogelijk onderzoeken en proberen op te lossen en al het redelijke doen om uw wens om uw rechten uit te oefenen te honoreren, in ieder geval binnen de termijnen die door de wetgeving inzake gegevensbescherming worden opgelegd.

Inwoners van Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (d.w.z. lokaal wat betreft uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van een vermeende inbreuk). Probeer eventuele problemen rechtstreeks met ons op te lossen voordat u contact opneemt met uw lokale toezichthoudende autoriteit. 

Laatst bijgewerkt: 1 er mai 2023

BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

In dit gedeelte verstrekken we aanvullende informatie aan inwoners van Californië (“u” of “uw”) over hoe we omgaan met uw persoonlijke informatie, zoals vereist volgens de privacywetgeving van Californië, waaronder de California Consumer Privacy Act, zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act, en de voorschriften die daarbij zijn uitgevaardigd (de “CCPA”). 

Voor de doeleinden van deze verklaring betekent “persoonlijke informatie” informatie die u of uw huishouden identificeert, beschrijft of die redelijkerwijs in verband kan worden gebracht met u of uw huishouden. Dit gedeelte is van toepassing op persoonlijke informatie die online of offline wordt verzameld.  

Dit gedeelte behandelt niet of is niet van toepassing op onze informatiepraktijken die niet onderworpen zijn aan de CCPA of die onderworpen kunnen zijn aan andere openbaarmakingen, waaronder:

 • Openbaar beschikbare informatie. Informatie die rechtmatig beschikbaar is gesteld uit overheidsdossiers, informatie waarvan wij kunnen aannemen dat deze rechtmatig beschikbaar is gesteld aan het grote publiek door u of door wijdverspreide media, of door een persoon;
 • Geanonimiseerde informatie. Informatie die is geanonimiseerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
 • Geaggregeerde informatie. Informatie die betrekking heeft op een groep waaruit individuele identiteiten zijn verwijderd;
 • Beschermde gezondheidsinformatie Informatie die valt onder de Health Insurance Portability and Accountability Act, of de California Confidentiality of Medical Information Act;
 • Activiteiten die vallen onder de Fair Credit Reporting Act. Dit omvat informatie die we ontvangen van consumentenrapportagebureaus die onderworpen zijn aan de Fair Credit Reporting Act;
 • Persoonlijke informatie van werknemers en sollicitanten. Persoonlijke informatie die we verzamelen over sollicitanten, onafhankelijke aannemers of huidige of voormalige fulltime, parttime en tijdelijke werknemers en personeel, functionarissen, bestuurders of eigenaren van Stericycle; of

Het door ons verzamelen, gebruiken en openbaarmaken van persoonlijke informatie varieert afhankelijk van onze relatie en interacties met u. Raadpleeg voor meer informatie over onze informatiepraktijken met betrekking tot onze diensten het gedeelte  WANNEER WE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN, DE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN DE DOELEINDEN WAARVOOR EN DE RECHTSGRONDSLAG WAAROP PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD en HOE WE INFORMATIE DOORGEVEN BINNEN STERICYCLE EN AAN ONZE DIENSTVERLENERS, REGELGEVENDEN EN ANDERE DERDEN hierboven. 

A. Categorieën persoonlijke informatie volgens de CCPA 

Het door ons verzamelen, gebruiken en openbaarmaken van persoonlijke informatie varieert afhankelijk van onze relatie en interacties met u. In dit gedeelte beschrijven we in het algemeen hoe we persoonlijke informatie over inwoners van Californië hebben verzameld en openbaargemaakt in de afgelopen 12 maanden. 

Categorieën verzamelde en openbaargemaakte persoonlijke informatie 

De onderstaande tabel identificeert in het algemeen de categorieën persoonlijke informatie die we hebben verzameld over inwoners van Californië die onder dit beleid vallen, evenals de categorieën derden aan wie we deze informatie bekend kunnen maken voor een zakelijk of commercieel doel, zoals meer volledig beschreven in het gedeelte HOE WE INFORMATIE DOORGEVEN BINNEN STERICYCLE EN AAN ONZE DIENSTVERLENERS, REGELGEVENDEN EN ANDERE DERDEN hierboven. 

Categorieën bronnen van persoonlijke informatie

In het algemeen kunnen we persoonlijke informatie verzamelen uit de volgende bronnen:

 • direct of indirect van u;  
 • leveranciers en dienstverleners;
 • reclamenetwerken;
 • aanbieders van gegevensanalyse;
 • sociale netwerken;
 • aanbieders van internetdiensten;
 • besturingssystemen en -platforms;
 • Overheidsinstellingen;
 • Gegevensmakelaars;
 • zakelijke klanten.

Doeleinden voor het verzamelen en openbaarmaken van persoonlijke informatie

Over het algemeen verzamelen, verwerken en onthullen we de bovenstaande categorieën persoonlijke informatie voor de volgende zakelijke en commerciële doeleinden, zoals uitgebreider beschreven in het gedeelte WANNEER WE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN, DE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN DE DOELEINDEN WAARVOOR EN DE RECHTSGRONDSLAG WAAROP PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD hierboven:

 • om onze activiteiten uit te voeren;
 • om met u te communiceren;
 • voor marketing en promoties;
 • voor aanpassing en personalisatie;
 • voor onderzoek en ontwikkeling;
 • voor enquêtes en terugkoppeling;
 • voor promoties en inhoud;
 • voor het plannen en beheren van evenementen;
 • voor audits en beoordelingen;
 • voor naleving en wettelijke procedures;
 • voor auditing, rapportage en andere interne activiteiten; en
 • voor algemene zakelijke en operationele ondersteuning.

Over het algemeen kunnen we de persoonlijke informatie die we verzamelen openbaarmaken om onze diensten aan u te leveren, te reageren op en te voldoen aan uw bestellingen en verzoeken, zoals anderszins door u aangegeven of goedgekeurd, en voor de doeleinden die anderszins worden beschreven in het gedeelte HOE WE INFORMATIE DOORGEVEN BINNEN STERICYCLE EN AAN ONZE DIENSTVERLENERS, REGELGEVENDEN EN ANDERE DERDEN hierboven, waaronder:

 • diensten en ondersteuning;
 • analyse en verbetering;
 • marketing, reclame en campagnebeheer;
 • ter ondersteuning van zakelijke overdrachten;
 • naleving, bestuur en wettelijke vereisten;
 • beveiliging en bescherming van rechten.

Bewaren

We bewaren uw persoonlijke informatie zo lang dat nodig of toegestaan is, op basis van de reden waarom we deze hebben verkregen (in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving). Bij het beslissen hoe lang we uw persoonlijke informatie moeten bewaren, overwegen we of we onderworpen zijn aan wettelijke verplichtingen (bijv. wetten die ons verplichten om gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren voordat we ze kunnen verwijderen) of dat we een rechtspositie hebben ingenomen (bijv. wettelijke bewaarplichten hebben uitgevaardigd of anderszins de informatie moeten bewaren). In plaats van uw gegevens te verwijderen, kunnen we deze ook anonimiseren in overeenstemming met de CCPA, door identificatiegegevens te verwijderen. Als we gegevens anonimiseren, proberen we niet deze opnieuw te identificeren.

Verkoop en doorgeven van persoonlijke informatie 

De CCPA definieert "verkoop" als het bekendmaken of beschikbaar stellen van persoonlijke informatie aan derden in ruil voor geldelijke of andere waardevolle overwegingen, en "doorgeven" als het bekendmaken of beschikbaar stellen van persoonlijke informatie aan een derde partij voor doeleinden van contextoverschrijdende reclame op basis van gedrag. Hoewel we geen persoonlijke informatie "verkopen" aan derden in de traditionele zin (bijv. voor geld), kan ons gebruik van analyse- en advertentiecookies van derden worden beschouwd als "verkopen" of "doorgeven" volgens de CCPA. We kunnen het volgende “verkopen”/doorgeven” aan derden: identificatiegegevens en informatie over internet- of andere elektrische netwerkactiviteiten aan externe advertentienetwerken, analyseaanbieders en sociale netwerken voor marketing- en reclamedoeleinden. We verkopen of geven geen gevoelige persoonlijke informatie door, noch verkopen of geven we persoonlijke informatie door over personen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan zestien (16) jaar.

B. Rechten van inwoners van Californië

De CCPA biedt inwoners van Californië bepaalde rechten met betrekking tot persoonlijke informatie. Deze paragraaf beschrijft deze rechten en hoe u ze kunt uitoefenen. Inwoners van Californië kunnen maximaal twee keer per jaar een CCPA-verzoek indienen, onderhevig aan bepaalde uitzonderingen en beperkingen. De CCPA biedt de volgende rechten: 

 • Recht op afmelding voor verkoop en doorgeven: U hebt het recht om u af te melden voor “verkoop” en het “doorgeven” van uw persoonlijke informatie, zoals deze termen worden gedefinieerd krachtens de CCPA, inclusief door het gebruik van een voorkeurssignaal voor afmelding. Hoewel we geen persoonlijke informatie in traditionele zin “verkopen” (d.w.z. voor geld), kan ons gebruik van analyse- en advertentiecookies van derden worden beschouwd als “verkopen” en “doorgeven” krachtens de CCPA. 

Om uw recht uit te oefenen om u af te melden voor de "verkoop" of het "doorgeven" van uw persoonlijke informatie, klikt u hier of gebruikt u de koppeling Mijn persoonlijke informatie niet verkopen of doorgeven onderaan onze website.

 • Recht om te verwijderen: Onderhevig aan bepaalde voorwaarden en uitzonderingen hebt u het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke informatie verwijderen.
 • Recht op correctie: Onderhevig aan bepaalde voorwaarden en uitzonderingen hebt u het recht om te verzoeken dat we onjuistheden in uw persoonlijke informatie corrigeren.
 • Recht om te weten: Met betrekking tot de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld in de afgelopen 12 maanden, hebben inwoners van Californië het recht om te verzoeken dat we het volgende bekendmaken:
  • de categorieën persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld;
  • de categorieën bronnen waaruit wij uw persoonlijke informatie hebben verzameld;
  • de zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen, verkopen of doorgeven van uw persoonlijke informatie; 
  • de categorieën derden aan wie wij uw persoonlijke informatie hebben bekendgemaakt; en
  • een kopie van de specifieke persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.
 • Recht op niet-discriminatie: Inwoners van Californië hebben het recht om niet te worden onderworpen aan een discriminerende behandeling voor het uitoefenen van hun rechten krachtens de CCPA. 

Indiening van een CCPA-verzoek. Inwoners van Californië kunnen hun CCPA-rechten uitoefenen via de volgende methoden: 

 • door ons online vezoekformulier in te vullen: Pagina Verzoek inzake rechten in Californië
 • door ons te bellen op 1-866-783-7422 (gratis).

Verificatie. Voordat we op uw verzoek reageren, moeten we eerst uw identiteit verifiëren met behulp van de persoonlijke informatie die u onlangs aan ons hebt verstrekt. U moet ons minimaal uw volledige naam en e-mailadres geven. We nemen stappen om uw verzoek te verifiëren door het koppelen van de door u verstrekte informatie aan de informatie die we in onze administratie hebben. In sommige gevallen kunnen we aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren of waar nodig om uw verzoek te verwerken. Als we uw identiteit niet kunnen verifiëren na een poging te goeder trouw, kunnen we het verzoek weigeren en, indien dit het geval is, de basis voor de weigering uitleggen.

Geautoriseerde vertegenwoordigers. U kunt iemand aanwijzen als geautoriseerd vertegenwoordiger om namens u verzoeken in te dienen en te handelen. Geautoriseerde vertegenwoordigers moeten bij hun eerste communicatie met ons een bewijs van hun autorisatie overleggen en we kunnen ook eisen dat de betreffende consument de identiteit en de bevoegdheid van de geautoriseerde vertegenwoordiger rechtstreeks verifieert. 

We behouden ons het recht voor om (1) geautoriseerde vertegenwoordigers die niet aan de bovenstaande vereisten hebben voldaan, of (2) geautomatiseerde CCPA-verzoeken te weigeren wanneer we reden hebben om aan te nemen dat de veiligheid van de persoonlijke informatie van de aanvrager in gevaar kan zijn.

Uw privacyrechten krachtens de Californische Shine the Light-wet. Volgens de “Shine the Light”-wet van Californië (Californisch Burgerlijk Wetboek § 1798.83), hebben inwoners van Californië die bepaalde  persoonlijke informatie verstrekken, het recht om gratis informatie van ons te verzoeken en te verkrijgen over de persoonlijke informatie (indien van toepassing) die we aan derden hebben doorgegeven voor het eigen direct marketinggebruik van die entiteit.  Dergelijke verzoeken om informatie over het doorgeven aan relevante derden kunnen eenmaal per kalenderjaar worden ingediend, voor het voorgaande kalenderjaar. Als u een “Shine the Light”-verzoek wilt indienen, stuurt u ons een e-mail via DataProtection@Stericycle.com en vermeldt u uw huidige adres in Californië en voegt u een attest toe aan uw verzoek dat u inwoner van Californië bent. 

Wijzigingen in dit beleid. Het beleid is actueel vanaf de laatste bijgewerkte datum zoals hieronder uiteengezet. We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen, bijwerken of aanpassen, dus zorg ervoor dat u dit regelmatig controleert. We plaatsen hier eventuele herzieningen van dit beleid. Als we wijzigingen aanbrengen in dit beleid die van wezenlijke invloed zijn op onze praktijken met betrekking tot ons gebruik van de persoonlijke informatie die we eerder van u hebben verzameld, doen we ons best om u hiervan op de hoogte te stellen.

Voor meer informatie over onze privacypraktijken kunt u contact met ons opnemen via de informatie in het gedeelte hierboven. 

Laatst bijgewerkt: 10 februari 2023

BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS VAN DOSIMETRISCHE DIENSTEN

In dit gedeelte geven we aanvullende informatie aan gebruikers van dosimetrische diensten over hoe we omgaan met hun persoonlijke informatie. 

Verwerkingsverantwoordelijke: Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot onze dosimetrische diensten, verstrekken wij u een afzonderlijke privacyverklaring waarin de volledige naam van de entiteit van Stericycle die de verwerking van uw persoonsgegevens controleert, wordt vermeld. We verstrekken u ook de specifieke contactgegevens voor de functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.  

Verwerkte persoonsgegevens: De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt met betrekking tot de dosimetrische diensten omvatten identificatiegegevens, gegevens met betrekking tot uw fysieke kenmerken, gegevens met betrekking tot uw dienstverband, gegevens over dosimetrische monitoring en gezondheidsgegevens.

Bronnen van de gegevens: Over het algemeen worden de gegevens aan Stericycle verstrekt door de radiologische praktijk, activiteit of bron waarmee u verbonden bent, door uw werkgever of, indien van toepassing, rechtstreeks door u. 

Doel: Wij verwerken deze gegevens om technische bijstand en adviesdiensten te bieden op het gebied van radiologische bescherming voor zover dergelijke diensten een effect op u hebben. We verwerken de gegevens ook om te voldoen aan onze rapportageverplichtingen aan overheidsinstanties in overeenstemming met wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op verwerkingsverantwoordelijken die dergelijke diensten leveren. 

Rechtsgrondslag: Wij verwerken uw gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die gelden voor aanbieders van dosimetrische diensten en om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid. Het opslaan en verstrekken van uw persoonsgegevens is een wettelijke vereiste waaraan wij moeten voldoen en/of die noodzakelijk is in het algemeen belang van het meten van straling. 

Ontvangers: We maken uw gegevens bekend aan de overheidsinstanties die wettelijk verantwoordelijk zijn voor radiologische bescherming (of aan de entiteiten die door overheidsinstanties zijn aangewezen). Om onze activiteiten uit te voeren, betrekken we externe dienstverleners zoals aanbieders van IT-ondersteuning en e-mailbeheerders. Bij de levering van dergelijke diensten hebben de externe dienstverleners toegang tot uw persoonsgegevens en verwerken ze deze. Wij eisen van die externe dienstverleners dat zij veiligheidswaarborgen invoeren en toepassen om de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze dienstverleners hebben ingestemd met vertrouwelijkheidsbeperkingen en met het gebruik van persoonsgegevens die wij aan hen doorgeven of die zij namens ons verzamelen, uitsluitend met als doel om de gecontracteerde diensten aan ons te leveren. 

Bewaartermijn: Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die strikt noodzakelijk is om de diensten voor technische bijstand, advies en radiologische bescherming te verlenen, behalve als andere wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

Rechten: Uw rechten zijn zoals uiteengezet in deze verklaring. U hebt ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit.

Aanvullende informatie: Raadpleeg voor meer informatie over hoe we persoonsgegevens verwerken en beveiligen de aanvullende privacyverklaring die uw dienstverlener voor dosimetrie heeft uitgegeven.  

Laatst bijgewerkt: 8 februari 2022