STERICYCLE INC. PRIVACYBELEID

Deze Privacyverklaring ("Kennisgeving") beschrijft hoe Stericycle Inc. en haar dochterondernemingen (gezamenlijk aangeduid als "Stericycle," “Stericycle Group, "wij," "ons," of "onze") persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen die zijn verzameld in de context van onze websites, zakelijke contacten, leveranciers, huidige en potentiële klanten die gebruikmaken van producten of diensten van Stericycle of gebruikers die worden beïnvloed door onze diensten (samen aangeduid als "u" of "uw). Voor zover deze rechten van toepassing zijn in uw rechtsgebied, legt deze Verklaring ook uw mogelijkheid uit om uw persoonsgegevens te bewerken, te updaten, te corrigeren of te verwijderen en de veiligheidsprocedures die we hebben geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen. 

Inwoners van Californië: Als u een inwoner van Californië bent, raadpleeg dan hieronder het deel Aanvullende informatie voor inwoners van Californië voor belangrijke informatie over de categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen en openbaar maken, evenals uw rechten onder de privacywetgeving van Californië, inclusief uw recht om een “Verkoop mijn gegevens niet”-verzoek in te dienen (d.w.z. om af te zien van de verkoop van uw persoonlijke informatie door ons).

Gebruikers van Dosimetrische diensten: Als u een gebruiker bent van onze dosimetrische diensten (momenteel beschikbaar in Portugal, Roemenië en Spanje), raadpleeg dan het gedeelte Aanvullende informatie voor gebruikers van dosimetrische diensten van deze mededeling voor belangrijke informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

In deze Verklaring kunt u meer te weten komen over elk van het volgende (zoals op u van toepassing):

Beheerder

Belangrijke informatie over Stericycle: 

De Stericycle-entiteit die verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens is het bedrijf van de Stericycle Group dat oorspronkelijk informatie van of over u verzamelt.  

U kunt meer te weten komen over Stericycle op https://www.stericycle.com/international of door contact met ons op te nemen via de informatie in het gedeelte Contact met ons opnemen.  

WANNEER WE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN, DE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN DE DOELEINDEN WAARVOOR PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD

In dit gedeelte kunt u meer te weten komen over: 

 

Wanneer we persoonsgegevens verzamelen

We kunnen persoonsgegevens over u verzamelen als u: 

 • een van onze websites of onlinediensten gebruikt, u een geregistreerde gebruiker bent of ervoor kiest om u te registreren op onze websites (Websitegebruikers); 

 • Een van onze diensten koopt (Klanten); 

 • Betrokken bent bij onze diensten (Gebruikers); 

 • Met ons samenwerkt als zakenpartner (Zakenpartners). 

 

De soorten persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we persoonsgegevens gebruiken

Gebruikers van de website 

Persoonlijke gegevens die van gebruikers van de Website worden verzameld, worden gebruikt om uw ervaring van onze websites te personaliseren. Wij kunnen dergelijke informatie in geaggregeerde vorm gebruiken om te begrijpen hoe u onze diensten en de middelen op onze websites gebruikt. We kunnen de feedback die u ons geeft ook gebruiken om onze diensten te verbeteren. 

a. Niet-geregistreerde websitegebruikers 

U kunt onze websites gebruiken als een niet-geregistreerde gebruiker zonder (rechtstreeks) persoonsgegevens te verstrekken. In dit geval verzamelt Stericycle de volgende metagegevens die voortvloeien uit uw gebruik van onze websites: verwijzingspagina, datum en tijd van toegang, type webbrowser, IP-adres, geografische locatie zoals bepaald door uw IP-adres, besturingssysteem en interface, taal en versie van browsersoftware en sessie-informatie (zoals downloadfouten en responstijden van pagina's). 

Uw IP-adres wordt gebruikt om uw toegang tot onze websites mogelijk te maken. De metagegevens worden gebruikt om de kwaliteit en diensten van onze websites te verbeteren door het gebruiksgedrag van websitegebruikers te analyseren. 

Als u begint met rechtstreekse communicatie met ons via het vragenformulier op onze websites, telefonisch of door ons te schrijven, worden de aard van de vraag (bijv. als selectievakje bij servicetype/carrières/andere opties) en uw bericht ook verzameld en verwerkt om erop te reageren en onze diensten te verbeteren. 

b. Geregistreerde websitegebruikers 

Als u een geregistreerde websitegebruiker bent of ervoor kiest om u te registreren op een website van Stericycle, zullen we de gegevens waarnaar hierboven in (a) wordt verwezen, verwerken, en u kunt worden gevraagd om de volgende persoonsgegevens te verstrekken: voor- en achternaam, telefoonnummer werk, bedrijfsnaam, e-mailadres, privételefoonnummer, Stericycle klantnummer of verzend-ID, postadres en primair gebruik.  

Stericycle verwerkt deze persoonsgegevens om u de diensten voor geregistreerde Websitegebruikers te kunnen leveren, de legitimiteit van uw account te kunnen verifiëren, te voorkomen dat er frauduleuze accounts worden geopend, u onze producten, ondersteuning van klanten, opleidingen over naleving, oplossingen voor bedrijfscommunicatie (bijv. antwoorddiensten, herinneringen voor afspraken, follow-updiensten, virtuele receptionisten), contactformulier, marketingmateriaal zoals door u geselecteerd, u te informeren over systeemproblemen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen, en juridische claims te verdedigen, vast te stellen en uit te oefenen. 

Klanten 

Als u producten van Stericycle koopt, ofwel via een website van Stericycle of offline, kan men u vragen om de volgende persoonsgegevens te verstrekken over, uw vertegenwoordiger, en/of uw contactpersoon: voor- en achternaam, achtervoegsel, aanmeldgegevens, telefoonnummer werk, privételefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, functietitel, postadres, fiscaal identificatienummer, creditcardgegevens, ACH/eCheck betalingsinformatie, facturatieadres, soorten en hoeveelheden bestelde producten, wederverkoper/promotiecode, selectie van automatische levering, marketingvoorkeuren, en functie-informatie. Stericycle zal dergelijke persoonsgegevens gebruiken om uw bestelling te verwerken; de bestelde producten of diensten te leveren; customerservice te leveren; marketingmateriaal te verstrekken dat u hebt geselecteerd; u te voorzien van Stericycle-updates en/of -nieuwsbrieven; onze klantrelatiebeheerssystemen te onderhouden; fraude en witwaspraktijken te onderzoeken, rapporteren en deze proberen te voorkomen, inclusief “ken-uw-cliënt”-controles, AML-screening en andere identiteitscontroles; te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen; juridische claims te verdedigen, vast te stellen en uit te oefenen. We moeten mogelijk ook krediet- en fraudecontroles uitvoeren bij zakelijke klanten en bepaalde bestuurders en functionarissen van uw bedrijf. 

Gebruikers 

Bij het leveren van bepaalde diensten aan een Klant waarmee u verwant bent (bijv. als u een werknemer, aannemer, leerling, stagiair, patiënt, enz. van onze Klant bent), moet Stericycle mogelijk de volgende persoonsgegevens over u verwerken (indien van toepassing, afhankelijk van de specifieke geleverde dienst): identificatiegegevens, contactgegevens en professionele gegevens. De meeste persoonsgegevens worden verkregen van onze Klanten.  

We verwerken dergelijke persoonsgegevens in het kader van de levering van diensten aan een Klant. Houd er rekening mee dat in dergelijke situaties onze Klant de verwerkingsverantwoordelijke is van uw persoonsgegevens en dat u de privacyverklaring van de Klant moet raadplegen om te begrijpen hoe uw persoonsgegevens worden behandeld.  

Indien u een gebruiker bent van onze dosimetrische diensten (momenteel beschikbaar in Portugal, Roemenië en Spanje), raadpleeg dan het gedeelte Aanvullende informatie voor gebruikers van dosimetrische diensten van deze Verklaring. 

Zakenpartners 

Als u met ons samenwerkt als Zakenpartner of serviceprovider, verzamelen wij persoonsgegevens van u, uw vertegenwoordiger en/of uw contactpersoon, zoals uw volledige naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer. 

De meeste persoonsgegevens worden rechtstreeks van u verkregen. Daarnaast verzamelen we persoonsgegevens uit andere bronnen, zoals kredietinformatiebureaus (bijv. Dun & Bradstreet Credit) die informatie uit verschillende bronnen verzamelen, waaronder openbaar beschikbare informatie. 

Wij gebruiken deze informatie om de volgende redenen: om uw geschiktheid als zakenpartner of dienstverlener te evalueren/beoordelen; om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; om fraude op te sporen, te onderzoeken, te rapporteren en te proberen te voorkomen (d.w.z. door " ken-uw-klant"-controles); Anti-Money Laundering (AML)-screening; en andere identiteitscontroles. Om te voldoen aan onze verplichtingen onder alle contracten die we met u hebben, moeten we mogelijk ook krediet- en fraudecontroles uitvoeren op uw bedrijf en bepaalde bestuurders en functionarissen van uw bedrijf. 

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens (indien van toepassing)

We zullen uw persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken en delen wanneer we een passende rechtsgrond hebben. Wij voeren de verwerking van uw persoonsgegevens uit op basis van de volgende rechtsgronden:   

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te zetten voordat u een contract aangaat. Wanneer u, bijvoorbeeld, onze producten of diensten koopt, verzamelen wij uw betalingsinformatie om uw betaling en uw adres te verwerken om de levering van het product of de dienst te vergemakkelijken. We verzamelen ook uw e-mailadres en telefoonnummer om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw aankoop en om al uw vragen te beantwoorden. 

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. Om u bijvoorbeeld als zakelijke klant of zakenpartner op te zetten, zijn we verplicht om bepaalde "ken-uw-klant”-controles uit te voeren om het witwassen van geld en frauduleuze activiteiten te voorkomen. Dit omvat het verzamelen en verifiëren van uw persoonsgegevens. 

 • U hebt ons toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken. Als u bijvoorbeeld hebt ingestemd met het ontvangen van marketingcommunicatie. 

 • De verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd, namelijk om u onze producten en diensten te leveren, behalve wanneer dergelijke belangen worden opgeheven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. We gebruiken, bijvoorbeeld, geaggregeerde persoonsgegevens om te begrijpen hoe Websitegebruikers onze diensten en de middelen, die onze websites verstrekken, gebruiken. Deze informatie gebruiken we om onze diensten te verbeteren. We hebben ook een legitiem belang om de persoonsgegevens van een contactpersoon te verwerken om de ontwikkeling van een contractuele relatie te vergemakkelijken. 

In de meeste gevallen is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet vereist door een wettelijke of contractuele verplichting. Indien van toepassing zal het verstrekken van uw persoonsgegevens echter noodzakelijk zijn om een contract aan te gaan met Stericycle of om onze diensten en producten te ontvangen zoals door u gevraagd. In dergelijke situaties kan het niet verstrekken van uw persoonsgegevens waarschijnlijk leiden tot nadelen voor u, bijv. u kunt mogelijk niet de volledige functionaliteit van onze websites gebruiken of de producten en diensten ontvangen die door u worden gevraagd. Tenzij anders aangegeven, zal het niet verstrekken van uw persoonsgegevens echter niet leiden tot juridische gevolgen voor u. 

Als u meer wilt weten over de rechtsgrond op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via DataProtection@Stericycle.com.

DIRECT MARKETING EN HOE U UW MARKETINGVOORKEUREN KUNT BEHEREN

Hoe we persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze producten of diensten waarvan we denken dat ze interessant voor u zijn en/of om u onze nieuwsbrief te sturen. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, post of telefoon, of via andere communicatiekanalen.  In alle gevallen respecteren we uw voorkeuren voor hoe u wilt dat wij marketingactiviteiten met u beheren.  

We zullen uw toestemming vragen voordat we u marketingmateriaal sturen, tenzij de toepasselijke wetgeving dergelijke toestemming niet vereist.

Hoe u uw marketingvoorkeuren kunt beheren 

Om uw privacyrechten te beschermen en ervoor te zorgen dat u controle hebt over hoe wij marketing met u beheren:

 • U kunt ons te allen tijde vragen om direct marketing te stoppen.  U kunt ons vragen om te stoppen met het verzenden van e-mailmarketing door te klikken op de link "afmelden" die u vindt in alle e-mailmarketingberichten die wij u sturen. U kunt ook contact opnemen met DataProtection@Stericycle.com. Geef aan of u wilt dat wij alle vormen van marketing stoppen of alleen een bepaald type (bijv. e-mail).

 • U kunt de manier wijzigen waarop uw browser cookies beheert, die kunnen worden gebruikt om online advertenties te leveren, door de instellingen op uw browser te volgen zoals uitgelegd in ons Cookiebeleid.

Stericycle zal stappen zetten om direct marketing te beperken tot een redelijk en evenredig niveau en zal alleen communicatie sturen waarvan wij denken dat het relevant voor u kan zijn. 

HOE WE INFORMATIE DELEN BINNEN STERICYCLE EN MET ONZE SERVICEPROVIDERS, REGELGEVENDE INSTANTIES EN ANDERE DERDEN

We delen uw persoonsgegevens op de manier en voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Met andere Stericycle-entiteiten binnen onze groep 

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld tussen verschillende entiteiten van Stericycle. We dragen gegevens over indien dit nodig is om u onze diensten te leveren of om ons bedrijf te managen. We sturen uw gegevens, bijvoorbeeld, naar Stericycle, Inc. in de VS om onze websites te beheren. Zie hieronder het deel Internationale overdrachten voor meer informatie.

 • Indien wettelijk vereist 

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties of andere openbare besturen (of entiteiten die door hen zijn aangewezen) indien de toepasselijke wetgeving dit vereist.

 • Met derden die ons helpen bij het beheer van ons bedrijf en de levering van diensten 

Stericycle schakelt externe serviceproviders in voor o.m. juridische diensten, websiteservices, marketing, IT-ondersteuning, orderverwerking, leveringsservices, e-mailbeheer, betalingsverwerking en leveranciers van klantenservice. Bij de levering van dergelijke diensten hebben de externe serviceproviders toegang tot uw persoonsgegevens en verwerken ze deze namens ons.

Deze externe serviceproviders zijn contractueel verplicht om beveiligingsmaatregelen te implementeren en toe te passen om de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze derden hebben ingestemd met verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en met het gebruik van persoonsgegevens die we met hen delen of die ze namens ons verzamelen, uitsluitend met het doel om de gecontracteerde dienst aan ons te leveren, behalve wanneer ze wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken. In het geval van een bedrijfsfusie en overname worden uw persoonsgegevens overgedragen aan de derde partijen die betrokken zijn bij de fusie en overname in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN PERSOONSGEGEVENS (indien van toepassing)

De persoonsgegevens die we over u verzamelen of ontvangen, kunnen worden overgedragen aan en verwerkt door ontvangers die zich in een rechtsgebied bevinden waar het niveau van gegevensbescherming mogelijk niet gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau dat op uw locatie van toepassing is. 

Waar lokale wetgeving dit vereist, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat elke overdracht van persoonsgegevens buiten het oorspronkelijke rechtsgebied zorgvuldig wordt gemanaged om uw privacyrechten te beschermen en ervoor te zorgen dat er adequate waarborgen zijn.  Overdrachten van persoonsgegevens uit het VK of de EER naar derde landen vinden plaats op grond van standaardcontractbepalingen of andere wettelijk aanvaardbare mechanismen die zijn goedgekeurd door de desbetreffende toezichthoudende autoriteit die rechtsbevoegdheid heeft over de desbetreffende exporteur van Stericycle. Als uw locatie internationale instructies voor gegevensoverdracht of standaardformulieren van de lokale toezichthoudende autoriteit ontbreekt, kunnen we andere wettelijk aanvaardbare mechanismen van andere rechtsgebieden gebruiken.  

Stericycle heeft ook een overeenkomst voor gegevensoverdracht binnen de groep gesloten om grensoverschrijdende overdrachten van persoonsgegevens binnen de Stericycle Group te reguleren.

Indien van toepassing, hebt u het recht om een kopie van de relevante overeenkomsten (zoals de standaardcontractbepalingen) te ontvangen die het bewijs leveren dat de juiste waarborgen bestaan om uw persoonsgegevens tijdens dergelijke overdracht te beschermen. U kunt een kopie verkrijgen door contact met ons op te nemen via DataProtection@Stericycle.com.  Houd er echter rekening mee dat we niet verplicht zijn om details van waarborgen te delen wanneer het delen van dergelijke details onze commerciële positie zou beïnvloeden of een beveiligingsrisico zou kunnen betekenen.  

Sommige ontvangers buiten het VK of de EER bevinden zich in landen waarvoor de Europese Commissie (of de toepasselijke toezichthoudende autoriteit) een besluit heeft uitgevaardigd waardoor een beschermingsniveau passend wordt verklaard. Zo heeft de Europese Commissie Canada erkend (alleen voor niet-openbare organisaties die onder de Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) vallen) als een land dat een passend niveau van gegevensbescherming biedt voor persoonsgegevens . 

Neem contact op met DataProtection@Stericycle.com voor aanvullende informatie over de identiteit, branche, sector en locatie van de relevante gegevensontvangers.

COOKIES EN LINKS VAN DERDEN

Websites van Stericycle gebruiken cookies. Over het algemeen gebruiken we cookies om te begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt, om bugs en fouten te traceren, om onze diensten te verbeteren, om accountgegevens te verifiëren, om logins toe te staan, om sessies bij te houden, om fraude te voorkomen en om onze diensten te beschermen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor doelgerichte marketing en advertenties, om inhoud te personaliseren en voor analysedoeleinden. Raadpleeg voor meer informatie ons Cookiebeleid of neem contact op met DataProtection@Stericycle.com.

Onze websites bevatten links naar websites die worden beheerd en onderhouden door derden waarover Stericycle geen controle heeft. Alle informatie die u aan websites van derden verstrekt, valt onder de voorwaarden van het privacybeleid van elke website, en we raden u aan om deze te onderzoeken en vragen te stellen voordat u informatie aan de beheerders van websites van derden bekendmaakt. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, acties of beleidslijnen van websites van derden. De opname van websites van derden op onze site vormt op geen enkele manier een goedkeuring van de inhoud, acties of beleidslijnen van dergelijke websites.

HOELANG WE PERSOONSGEGEVENS OPSLAAN EN BESCHERMEN

Hoelang bewaart Stericycle uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld, bijv. voor zover nodig om u de gevraagde diensten en producten te leveren. 

We bewaren uw contactgegevens en interesses in onze producten of diensten voor een langere periode als u hebt ingestemd met het ontvangen van marketingmateriaal van Stericycle. We bewaren uw persoonsgegevens ook indien nodig om een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, dit enkel op een “need-to-know”-basis. 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Terwijl de technologie zich blijft ontwikkelen, zijn wij vastbesloten onze technologische middelen te gebruiken om diensten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan te bieden die onze klanten en gebruikers vertrouwen geven in de veiligheid van hun persoonlijke gegevens. Stericycle is echter niet verantwoordelijk voor enige schade die u of een andere persoon kan lijden als gevolg van schending van de vertrouwelijkheid veroorzaakt door uw internetgebruik.

We hebben passende praktijken voor gegevensverzameling, -opslag en -verwerking aangenomen, evenals technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen ter bescherming tegen onbevoegde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van de persoonsgegevens die u met ons deelt.  Dergelijke maatregelen omvatten bijvoorbeeld het volgende:

 • onze personeelsleden en serviceproviders moeten vertrouwelijkheidseisen in acht nemen; 

 • persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld (onderhevig aan de hierboven toegelichte uitzonderingen);  

 • veiligheidsprocedures moeten gevolgd worden bij de opslag en openbaarmaking van uw persoonsgegevens om onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen; en

 • het gebruik van versleutelingsalgoritmen is gebaseerd op industriële marktstandaarden voor de verzending van gegevens die naar ons worden gestuurd.  

Aangezien de beveiliging van informatie gedeeltelijk afhankelijk is van de beveiliging van de computer die u gebruikt om met ons te communiceren en de beveiliging die u gebruikt om gebruikers-ID's en wachtwoorden te beschermen, moet u passende maatregelen treffen om deze informatie te beschermen.

UW RECHTEN, INCLUSIEF UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN EN HOE U DEZE RECHTEN KUNT UITOEFENEN (indien van toepassing)

De hieronder vermelde rechten zijn van toepassing op inwoners van de Europese Economische Ruimte, het VK en Brazilië, zoals van toepassing en toegestaan door elk rechtsgebied. 

Indien de toepasselijke wetgeving dit vereist, zullen we stappen ondernemen om uw persoonsgegevens nauwkeurig, volledig en up-to-date te houden.  

Waar de toepasselijke wetgeving dit toestaat, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens die onze legitieme belangen hebben als wettelijke grondslag voor verwerking, inclusief voor marketingdoeleinden, zonder andere kosten dan de overdrachtskosten. Uw rechten staan hieronder vermeld. 

(i) Recht op bevestiging en recht op toegang: U hebt het recht om bevestiging te verkrijgen of Stericycle al dan niet uw persoonsgegevens verwerkt en, waar dat het geval is, om toegang te vragen tot die persoonsgegevens, evenals informatie over met wie we uw persoonsgegevens delen (openbare en particuliere entiteiten). De geraadpleegde informatie omvat de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens, en de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt.  

U hebt het recht om een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens die worden verwerkt. Als u om aanvullende kopieën vraagt, kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen voor de administratieve kosten om deze documenten te produceren, waar de toepasselijke wetgeving dit toestaat. 

(ii) Recht om persoonsgegevens te corrigeren en aan te vullen: U kunt verzoeken om correctie van onjuiste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens die Stericycle verwerkt. U kunt een aanvullende verklaring indienen die de correcties van uw persoonsgegevens bevat. We zullen relevante derden aan wie we uw gegevens hebben overgedragen, informeren over de rectificatie en voltooiing als we daartoe wettelijk verplicht zijn. 

(iii) Recht op verwijdering (of recht om te worden vergeten, indien van toepassing): U hebt het recht om in beperkte omstandigheden te vragen om uw persoonsgegevens te wissen wanneer: 

 • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld; of 

 • u uw toestemming hebt ingetrokken (indien de gegevensverwerking gebaseerd was op toestemming); of 

 • na een succesvol verzoek om bezwaar te maken tegen verwerking; of 

 • deze onrechtmatig zijn verwerkt; of 

 • de gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Stericycle is onderworpen. 

We zijn niet verplicht om te voldoen aan uw verzoek om persoonsgegevens te wissen als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor: 

 • naleving van een wettelijke verplichting; of 

 • het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.  

Als u een inwoner van Brazilië bent, kunt u vragen uw persoonsgegevens, die met uw toestemming zijn verwerkt, te verwijderen, behalve wanneer de toepasselijke wetgeving de bewaring van uw persoonsgegevens door Stericycle toestaat. 

(iv) Recht op beperking van verwerking: U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dit geval worden de respectievelijke gegevens gemarkeerd en alleen voor bepaalde doeleinden door ons verwerkt. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend wanneer: 

 • de juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist, zodat we de juistheid ervan kunnen verifiëren; of 

 • de verwerking onwettig is, maar u niet wilt dat de persoonsgegevens worden gewist; of 

 • het niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld, maar u ze nog steeds nodig hebt om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of 

 • u het recht om bezwaar te maken hebt uitgeoefend, en verificatie van dwingende redenen is in behandeling. 

We kunnen uw persoonsgegevens blijven gebruiken na een verzoek om beperking, indien: 

 • wij uw toestemming hebben; of 

 • om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of 

 • om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen. 

(v) Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.  Ook hebt u het recht om die gegevens aan een andere entiteit door te geven, zonder dat wij u daarbij beperken, maar alleen wanneer: 

 • de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op de uitvoering van een contract met u; en 

 • de verwerking geautomatiseerd wordt uitgevoerd. 

Als u een inwoner van Brazilië bent, kunnen bepaalde regels verder worden vastgesteld door de lokale toezichthoudende autoriteit voor de uitoefening van dit recht. 

(vi) Recht van bezwaar: U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking wettelijk is gebaseerd op onze legitieme belangen. U kunt dit recht uitoefenen zonder kosten te maken. 

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, hebben we de mogelijkheid om aan te tonen dat we dwingende legitieme belangen hebben die zwaarder wegen dan uw recht om bezwaar te maken.  

Het recht om bezwaar te maken bestaat in het bijzonder niet als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract of om een reeds afgesloten contract uit te voeren. 

Als u een  inwoner van Brazilië bent, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een andere rechtsgrond dan toestemming, in het geval dergelijke verwerking niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. 

(vii) Recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden: U kunt ons verzoeken om de manier waarop wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden te wijzigen. U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens niet over te dragen aan niet-gelieerde derden met het oog op direct marketing of andere doeleinden. 

Als u een inwoner van Brazilië bent, hebt u het recht om te verzoeken om herziening van beslissingen die uitsluitend zijn genomen op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die van invloed zijn op uw belangen, waaronder beslissingen die zijn bedoeld om uw persoonlijke, professionele, consumenten- en kredietprofiel of aspecten van uw persoonlijkheid te definiëren, indien van toepassing.   

(viii) Recht om toestemming in te trekken: Als u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan. 

(ix) Recht op het verkrijgen van een kopie van waarborgen voor persoonsgegevens voor overdrachten buiten uw rechtsgebied: U kunt vragen om een kopie van of verwijzing naar de waarborgen waaronder uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten het VK of de EER. We kunnen overeenkomsten voor gegevensoverdracht redigeren om commerciële voorwaarden te beschermen. 

(x) Recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit als u zich zorgen maakt over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Als u een inwoner van Brazilië bent, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij instanties voor de verdediging van de consument. 

(xi) Recht om persoonsgegevens te anonimiseren, blokkeren of verwijderen: Als u een inwoner van  Brazilië bent, hebt u het recht om te vragen naar de anonimisering, blokkering of verwijdering van onnodige of buitensporige persoonsgegevens of gegevens die zijn verwerkt in strijd met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving. 

Houd er rekening mee dat de bovengenoemde rechten mogelijk beperkt zijn onder de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming in uw rechtsgebied. 

Wanneer u vraagt om uw rechten als betrokkene af te dwingen, kunnen we u aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en om veiligheidsredenen, voordat we de gevraagde persoonsgegevens ontsluiten. Wij behouden ons het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen om aan uw verzoek te voldoen, indien wettelijk toegestaan, als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. 

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Onderhevig aan wettelijke en andere toegestane overwegingen, zullen we al het redelijke doen om uw verzoek onmiddellijk te honoreren of u te informeren als we meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen.   

Het is mogelijk dat we niet altijd volledig uw verzoek kunnen inwilligen, bijvoorbeeld als dit van invloed zou zijn op de geheimhoudingsplicht die we aan anderen verschuldigd zijn of als we wettelijk gerechtigd zijn om het verzoek op een andere manier af te handelen.

WIJZIGINGEN AAN DEZE VERKLARING

Stericycle behoudt zich het recht voor om deze Verklaring te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen in deze Verklaring worden onmiddellijk van kracht wanneer de laatste versie op onze websites is geplaatst. 

NEEM CONTACT MET ONS OP

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met de primaire contactpersoon voor alle kwesties die voortvloeien uit deze Verklaring: 

 • Eerste e-mail: contact opnemen via DataProtection@Stericycle.com  

 • E-mail voor escalatie: DPO@Stericycle.com     

 • Telefoonnummer: +1-847-367-5910 

 • Post: Stericycle, Inc. | Attn: Data Protection Office | 2355 Waukegan Road | Bannockburn | IL | 60015

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over onze naleving van deze Verklaring, de informatie die wij over u bewaren, of als u uw rechten wilt uitoefenen, raden wij u aan om eerst contact op te nemen via DataProtection@Stericycle.com.   We zullen klachten en geschillen onderzoeken en proberen op te lossen en al het redelijke zo snel mogelijk doen om uw wens om uw rechten uit te oefenen, te honoreren, in ieder geval binnen de termijnen die door de wetgeving inzake gegevensbescherming worden opgelegd.

Inwoners van Brazilië, de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (d.w.z. lokaal wat betreft uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van een vermeende inbreuk). Probeer eventuele problemen rechtstreeks met ons op te lossen voordat u contact opneemt met uw lokale toezichthoudende autoriteit. 

Laatst bijgewerkt: 8 februari 2022

Bijkomende informatie voor inwoners van Californië

In dit deel verstrekken we aanvullende informatie aan inwoners van Californië over hoe we omgaan met hun persoonlijke informatie, zoals vereist onder de privacywetgeving van Californië, waaronder de California Consumer Privacy Act (“CCPA”). Dit deel heeft geen betrekking op of is niet van toepassing op onze afhandeling van een van de volgende zaken:

 • openbaar beschikbare informatie die wettelijk beschikbaar is gesteld door staats- of federale overheden;

 • persoonlijke informatie die onderworpen is aan een vrijstelling op grond van de CCPA;

 • persoonlijke informatie die we verzamelen over sollicitanten, onafhankelijke aannemers of huidige of voormalige fulltime, parttime en tijdelijke werknemers en personeel, functionarissen, bestuurders of eigenaren van Stericycle; of 

 • persoonlijke informatie over personen die handelen voor of namens een ander bedrijf, voor zover de informatie betrekking heeft op onze transacties met een dergelijk bedrijf, producten of diensten die we ontvangen van of leveren aan een dergelijk bedrijf, of gerelateerde communicatie of transacties (behalve dat dergelijke personen het recht hebben om zich af te melden voor elke verkoop van hun persoonlijke informatie en om niet te worden onderworpen aan enige discriminatie voor de uitoefening van dergelijk recht).

A. Categorieën van persoonlijke informatie onder de CCPA 

Hoewel onze verzameling, gebruik en openbaarmaking van persoonlijke informatie varieert afhankelijk van onze relatie en interacties met u. In dit gedeelte beschrijven we in het algemeen hoe we persoonlijke informatie over consumenten hebben verzameld en bekendgemaakt in de afgelopen 12 maanden (vanaf de gegevens die het laatst zijn bijgewerkt hierboven).  Zoals verder beschreven in de delen WANNEER WE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN, DE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN DE DOELEINDEN WAARVOOR PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD hierboven, kunnen we persoonsgegevens verzamelen uit de volgende bronnen:

 • rechtstreeks van de persoon  

 • via reclamenetwerken

 • via aanbieders van gegevensanalyse

 • via sociale netwerken 

 • via aanbieders van internetdiensten

 • via besturingssystemen en -platforms

 • via overheidsinstellingen

 • via gegevensmakelaars 

 • via zakelijke klanten

De onderstaande tabel identificeert de categorieën van persoonlijke informatie (zoals gedefinieerd door de CCPA) die we hebben verzameld over consumenten, evenals hoe we dergelijke informatie hebben verkocht of openbaar gemaakt voor een zakelijk doel. Voor meer informatie over de zakelijke en commerciële doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken, raadpleegt u het deel WANNEER WE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN, DE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN DE DOELEINDEN WAARVOOR PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD en de bovenstaande delen HOE WE INFORMATIE DELEN IN STERICYCLE EN MET ONZE SERVICEPROVIDERS, REGELGEVENDE INSTANTIES EN ANDERE DERDEN. 

Onder de CCPA omvat een “verkoop” het bekendmaken of beschikbaar stellen van persoonlijke informatie aan een derde partij, in ruil voor een geldelijke vergoeding of een andere waarde of voordeel.  Hoewel we geen persoonlijke informatie openbaar maken in ruil voor een geldelijke vergoeding, kunnen we bepaalde categorieën persoonlijke informatie beschikbaar maken om bepaalde voordelen of diensten te ontvangen, zoals wanneer we browsing-informatie beschikbaar maken voor externe advertentiebedrijven (via tags van derden op onze Sites) om onze advertentiecampagnes te verbeteren en te meten en gebruikers te bereiken met meer relevante advertenties en inhoud.

Verzamelde persoonlijke informatie 
Maken we deze informatie bekend? Verkopen we deze informatie?Categorieën van externe entiteiten aan wie we deze informatie kunnen bekendmaken 
Categorieën Omschrijving 

 

 

Identificatiegegevens 

 

 

 

 

Omvat directe identificatoren, zoals naam, alias gebruikers-ID, gebruikersnaam, accountnummer of unieke persoonlijke identificator; e-mailadres, telefoonnummer, adres en andere contactgegevens; IP-adres en andere online identificatoren; BSN, rijbewijsnummer, paspoortnummer, belasting-ID andere identificatiemiddelen van de overheid; en andere soortgelijke identificatoren.  

 

 

JA JA 
 • serviceproviders   

 • adviseurs en vertegenwoordigers 

 • overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties 

 • filialen en dochterondernemingen  

 • via reclamenetwerken 

 • via aanbieders van gegevensanalyse 

 • via sociale netwerken 

 • via aanbieders van internetdiensten 

 • besturingssystemen en -platforms 

 • via gegevensmakelaars 

 • zakelijke klant/cliënt 


 

 

Klantgegevens 

 

 

 

 

Omvat persoonlijke informatie, zoals naam, accountnaam, gebruikers-ID, contactgegevens, informatie over opleiding en tewerkstelling, identificatiegegevens van de overheid, rekeningnummer en financiële of betalingsinformatie), die personen ons verstrekken om onze producten en diensten te kopen of te verkrijgen.  Dit kan bijvoorbeeld informatie omvatten die wordt verzameld wanneer een persoon zich registreert voor een account, onze producten en diensten koopt of bestelt, of een overeenkomst met ons aangaat met betrekking tot onze producten en diensten. 

 

 

 

 

JA   

 

 

 

 

JA 

 

 

 • serviceproviders   

 • adviseurs en vertegenwoordigers 

 • overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties 

 • filialen en dochterondernemingen  

 • via reclamenetwerken 

 • via aanbieders van gegevensanalyse 

 • via sociale netwerken 

 • via aanbieders van internetdiensten 

 • besturingssystemen en -platforms 

 • via gegevensmakelaars 

 • zakelijke klant/cliënt 

 

 

Commerciële informatie 

 

 

 

 

Omvat dossiers van persoonlijke eigendommen, producten of diensten die zijn gekocht, verkregen of overwogen, of andere aankoop, gebruiksgeschiedenis of trends. Dit kan bijvoorbeeld demografische informatie omvatten die we van derden ontvangen om onze klanten beter te begrijpen en te bereiken. 

 

 

 

 

JA 

 

 

 

 

JA 

 

 

 • serviceproviders   

 • adviseurs en vertegenwoordigers 

 • overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties 

 • filialen en dochterondernemingen  

 • via reclamenetwerken 

 • via aanbieders van gegevensanalyse 

 • via sociale netwerken 

 • via aanbieders van internetdiensten 

 • besturingssystemen en -platforms 

 • via gegevensmakelaars 

 • zakelijke klant/cliënt 

 

 

Gebruiksgegevens 

 

 

 

 

Omvat browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, zoekgegevens, toegangslogboeken en andere gebruiksgegevens en informatie met betrekking tot de interactie van een persoon met onze websites, mobiele apps en andere Diensten, en onze marketingmails en online advertenties. 

 

 

 

 

JA 

 

 

 

 

JA 

 

 

 • serviceproviders   

 • adviseurs en vertegenwoordigers 

 • overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties 

 • filialen en dochterondernemingen  

 • via reclamenetwerken 

 • via aanbieders van gegevensanalyse 

 • via sociale netwerken 

 • via aanbieders van internetdiensten 

 • besturingssystemen en -platforms 

 • via gegevensmakelaars 

 • zakelijke klant/cliënt  

 

 

Geolocatiegegevens 

 

 

 

 

Bevat nauwkeurige locatiegegevens over een bepaald individu of toestel. 

 

 

 

 

JA 

 

 

 

 

JA 

 

 

 • serviceproviders   

 • adviseurs en vertegenwoordigers 

 • overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties 

 • filialen en dochterondernemingen  

 • via reclamenetwerken 

 • via aanbieders van gegevensanalyse 

 • via sociale netwerken 

 • via aanbieders van internetdiensten 

 • besturingssystemen en -platforms 

 • via gegevensmakelaars 

 • zakelijke klant/cliënt 

 • [overig] 

 

 

Audio, video en elektronische gegevens 

 

 

 

 

Omvat audio, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke informatie zoals thermische screenings en CCTV-beelden (bijv. verzameld van bezoekers aan onze [faciliteiten/kantoren/sites], foto's en afbeeldingen (bijv. die u ons verstrekt of op uw profiel plaatst) en opnames van telefoongesprekken (bijv. van telefoontjes naar customerservice). 

 

 

 

 

NEE 

 

 

 

 

NEE 

 

 

 • serviceproviders   

 • adviseurs en vertegenwoordigers 

 • overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties 

 • filialen en dochterondernemingen  

 • via reclamenetwerken 

 • via aanbieders van gegevensanalyse 

 • via sociale netwerken 

 • via aanbieders van internetdiensten 

 • besturingssystemen en -platforms 

 • via gegevensmakelaars 

 • zakelijke klant/cliënt 

 

 

Professionele informatie 

 

 

 

 

Omvat beroeps- en aan werk gerelateerde informatie (zoals huidige en vroegere werkgever(s) en functie(s), zakelijke contactinformatie en professionele lidmaatschappen). 

 

 

 

 

NEE 

 

 

 

 

NEE 

 

 

 • serviceproviders   

 • adviseurs en vertegenwoordigers 

 • overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties 

 • onze filialen en dochterondernemingen  

 • via reclamenetwerken 

 • via aanbieders van gegevensanalyse 

 • via sociale netwerken 

 • via aanbieders van internetdiensten 

 • besturingssystemen en -platforms 

 • via gegevensmakelaars 

 • zakelijke klant/cliënt 

 

 

Opleidingsinformatie 

 

 

 

 

Informatie over iemands onderwijsgeschiedenis (zoals de bezochte scholen, diploma's die u behaalde, en bijbehorende data). 

 

 

 

 

NEE 

 

 

 

 

NEE 

 

 

 • serviceproviders   

 • adviseurs en vertegenwoordigers 

 • overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties 

 • onze filialen en dochterondernemingen  

 • via reclamenetwerken 

 • via aanbieders van gegevensanalyse 

 • via sociale netwerken 

 • via aanbieders van internetdiensten 

 • besturingssystemen en -platforms 

 • via gegevensmakelaars 

 • zakelijke klant/cliënt 

 

 

Biometrische informatie 

 

 

 

 

Fysiologische, biologische of gedragskenmerken die alleen of in combinatie met elkaar kunnen worden gebruikt om een individuele identiteit vast te stellen.  We verzamelen en verwerken bijvoorbeeld stemafdrukken voor fraudedetectie en authenticatie wanneer u telefonisch contact met ons opneemt over uw applicatie of account. / Bijvoorbeeld, als u ervoor kiest om gezichtsherkenning/vingerafdrukken in te stellen en te gebruiken om in te loggen voor uw account. 

 

 

 

 

NEE 

 

 

 

 

NEE 

 

 

 • serviceproviders   

 • adviseurs en vertegenwoordigers 

 • overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties 

 • onze filialen en dochterondernemingen  

 • via reclamenetwerken 

 • via aanbieders van gegevensanalyse 

 • via sociale netwerken 

 • via aanbieders van internetdiensten 

 • besturingssystemen en -platforms 

 • via gegevensmakelaars 

 • zakelijke klant/cliënt 

 

 

Beschermde classificaties 

 

 

 

 

Omvat kenmerken van beschermde classificaties onder toepasselijke/federale en staats-/federale en Californische wetten, zoals informatie over beperkingen en medische aandoeningen (bijv. die we kunnen verzamelen om passende accommodaties voor evenementen en andere activiteiten beschikbaar te stellen) / informatie die u vrijwillig opneemt in uw accountprofiel (bijv. geslacht, burgerlijke staat en politieke overtuiging). 

 

 

 

 

NEE 

 

 

 

 

NEE 

 

 

 • serviceproviders   

 • adviseurs en vertegenwoordigers 

 • overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties 

 • onze filialen en dochterondernemingen  

 • via reclamenetwerken 

 • via aanbieders van gegevensanalyse 

 • via sociale netwerken 

 • via aanbieders van internetdiensten 

 • besturingssystemen en -platforms 

 • via gegevensmakelaars 

 • zakelijke klant/cliënt 

 

 

Gevolgtrekkingen  

 

 

 

 

Omvat gevolgtrekkingen uit andere persoonlijke informatie die we verzamelen om een profiel te creëren dat de voorkeuren, kenmerken, aanleg, gedrag, houding, intelligentie, capaciteiten of bekwaamheid van een persoon weerspiegelt. We kunnen bijvoorbeeld persoonlijke informatie analyseren om de aanbiedingen en informatie te identificeren die het meest relevant kunnen zijn voor klanten zodat we ze beter kunnen bereiken met relevante aanbiedingen en advertenties. 

 

 

 

 

JA 

 

 

 

 

JA 

 

 

 • serviceproviders   

 • adviseurs en vertegenwoordigers 

 • overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties 

 • onze filialen en dochterondernemingen  

 • via reclamenetwerken 

 • via aanbieders van gegevensanalyse 

 • via sociale netwerken 

 • via aanbieders van internetdiensten 

 • besturingssystemen en -platforms 

 • via gegevensmakelaars 

 • zakelijke klant/cliënt 

B. Rechten van inwoners van Californië 

CCPA-rechten. In het algemeen hebben inwoners van Californië de volgende rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie: 

 • Niet verkopen (opt-out): Inwoners van Californië hebben het recht om zich af te melden voor de verkoop van hun persoonsgegevens. Stericycle verkoopt de persoonlijke informatie van geen enkele inwoner van Californië, ook niet van degenen van wie wij feitelijk weten dat ze jonger dan 16 jaar zijn, voor geldelijk voordeel.  We kunnen echter persoonlijke informatie over consumenten in Californië bekendmaken (alleen degenen die meerderjarig zijn) door bepaalde categorieën van persoonlijke informatie beschikbaar te stellen aan derden om bepaalde voordelen of diensten te ontvangen, zoals wanneer we browsing-informatie beschikbaar stellen aan externe advertentiebedrijven (via tags van derden op onze Sites). We maken dergelijke openbaarmakingen om onze advertentiecampagnes te verbeteren en te meten, en gebruikers te bereiken met meer relevante advertenties en inhoud. Deze activiteit vormt een “verkoop” onder CCPA. Inwoners van Californië kunnen zich afmelden voor “verkoop” van hun persoonlijke informatie door hier een verzoek in te dienen of door onze voorkeursmanager te gebruiken om zich af te melden voor “verkoop” via tags en cookies van derden op onze Sites. 

 • Recht op verwijdering: Inwoners van Californië kunnen verzoeken om verwijdering van de persoonlijke informatie die we over hen hebben verzameld en om dergelijke persoonlijke informatie te laten verwijderen (gratis), onderhevig aan bepaalde uitzonderingen.   

 • Recht om te weten: Met betrekking tot de persoonlijke informatie die we over hen hebben verzameld in de afgelopen 12 maanden, hebben inwoners van Californië het recht om te verzoeken dat we het volgende aan hen bekendmaken (tot tweemaal per jaar en onderhevig aan bepaalde uitzonderingen): 

 • categorieën van verzamelde persoonsgegevens; 

 • categorieën van bronnen van persoonsgegevens; 

 • categorieën van persoonlijke informatie over hen die we hebben bekendgemaakt voor een zakelijk doel of die we hebben verkocht;  

 • categorieën van derden aan wie wij hun persoonlijke informatie hebben verkocht of openbaar gemaakt voor een zakelijk doel;  

 • de zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen of verkopen van persoonlijke informatie; en 

 • een kopie van de specifieke persoonsgegevens die we over hen hebben verzameld. 

 • Recht op niet-discriminatie: Inwoners van Californië hebben het recht om niet te worden onderworpen aan discriminerende behandelingen voor het uitoefenen van hun rechten onder de CCPA.  

Indiening CCPA-aanvragen.  Inwoners van Californië kunnen CCPA-verzoeken indienen om zich af te melden voor verkoop, verzoeken om kennis te nemen (toegang) en verzoeken om hun persoonlijke informatie te verwijderen via een van de volgende methoden:  

 • Door onze Californische pagina voor rechten te bezoeken of contact met ons op te nemen via 1-866-783-7422 (gratis). 

 • Bovendien kunnen inwoners van Californië zich afmelden voor de "verkoop" van hun persoonsgegevens door onze voorkeursmanager te gebruiken (om zich af te melden voor "verkoop" via tags en cookies van derden op onze Sites), of door hier een verzoek in te dienen. 

Wanneer u een verzoek indient om te weten of een verzoek om te verwijderen, zullen we stappen ondernemen om uw verzoek te verifiëren door de informatie die u in uw verzoek verstrekt te koppelen aan de informatie die we in onze administratie hebben.  U moet alle verplichte velden op ons webformulier invullen (of ons anderszins deze informatie verstrekken via het bovenstaande gratis nummer).  In sommige gevallen kunnen we aanvullende informatie vragen om uw verzoek te verifiëren of waar nodig om uw verzoek te verwerken. Als we een verzoek niet adequaat kunnen verifiëren, zullen we u hiervan op de hoogte brengen.  Bevoegde agenten kunnen namens een andere persoon een verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de bovenstaande link of door contact met ons op te nemen via DataProtection@Stericycle.com of via ons gratis nummer (1-866-783-7422); bevoegde agenten moeten een bewijs van hun autorisatie overleggen en we kunnen ook eisen dat de relevante consument zijn identiteit en de bevoegdheid van de bevoegde agent rechtstreeks verifieert. 

Uw privacyrechten onder de Californische Shine the Light-wet. Volgens de “Shine the Light”-wet van Californië (Californisch Burgerlijk Wetboek § 1798.83), hebben inwoners van Californië die bepaalde persoonlijke informatie verstrekken, het recht om gratis informatie van ons te vragen en te verkrijgen over de persoonlijke informatie (indien van toepassing) die we met derden hebben gedeeld voor het eigen direct marketinggebruik van die entiteit.  Dergelijke verzoeken om informatie over het delen met relevante derden kunnen eenmaal per kalenderjaar worden ingediend, voor het voorgaande kalenderjaar. Als u een “Shine the Light”-verzoek wilt indienen, stuurt u ons een e-mail via DataProtection@Stericycle.com en vermeldt u uw huidige adres in Californië en voegt u een attest toe dat u een inwoner van Californië bent aan uw verzoek.  

Do-Not-Track-signalen. Houd er rekening mee dat onze websites geen signalen herkennen of erop reageren die uw browser kan verzenden via de zogenaamde 'Do-Not-Track'-functie. Als u cookies op onze Websites wilt uitschakelen, moet u geen beroep doen op een 'Do Not Track'-functie die uw browser mogelijk heeft. Voor meer informatie over ‘Do-not-track’-signalen, klik hier

Voor meer informatie over onze privacypraktijken kunt u contact met ons opnemen via de informatie in het deel hierboven.  

Laatst bijgewerkt: 8 februari 2022 

 

Bijkomende informatie voor gebruikers van de dosimetrische service: 

In dit deel geven we aanvullende informatie aan gebruikers van dosimetrische diensten over hoe we omgaan met hun persoonlijke informatie.  

Beheerder:  Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot onze dosimetrische diensten, zullen wij u een afzonderlijke privacyverklaring verstrekken waarin de volledige naam van de entiteit van Stericycle die de verwerking van uw persoonsgegevens controleert, wordt vermeld. We zullen u ook de specifieke contactgegevens verstrekken voor de functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.   

Verwerkte persoonsgegevens: De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt met betrekking tot de dosimetrische diensten omvatten identificatiegegevens, gegevens met betrekking tot uw fysieke kenmerken, gegevens met betrekking tot uw dienstverband, gegevens over dosimetrische monitoring en gezondheidsgegevens. 

Bronnen van de gegevens: Over het algemeen worden de gegevens aan Stericycle verstrekt door de radiologische handeling, activiteit of bron waarmee u verbonden bent, door uw werkgever of, indien van toepassing, rechtstreeks door u.  

Doel: Wij verwerken deze gegevens om technische bijstand en adviesdiensten te bieden op het gebied van radiologische bescherming voor zover dergelijke diensten een impact op u hebben. We verwerken de gegevens ook om te voldoen aan onze rapportageverplichtingen aan overheidsinstanties in overeenstemming met wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op verwerkingsverantwoordelijken die dergelijke diensten leveren.  

Rechtsgrondslag: Wij verwerken uw gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die gelden voor aanbieders van dosimetrische diensten en om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid. Het opslaan en verstrekken van uw persoonsgegevens is een wettelijke vereiste waaraan wij moeten voldoen en/of die noodzakelijk is in het algemeen belang van het meten van straling.  

Ontvangers: We zullen uw gegevens bekendmaken aan de overheidsinstanties die wettelijk verantwoordelijk zijn voor radiologische bescherming (of aan de entiteiten die door overheidsinstanties zijn aangewezen). Om onze activiteiten uit te voeren, betrekken we externe serviceproviders zoals aanbieders van IT-ondersteuning en e-mailbeheer. Bij de levering van dergelijke diensten hebben de externe serviceproviders toegang tot uw persoonsgegevens en verwerken ze deze. Wij eisen van die externe dienstverleners dat zij veiligheidswaarborgen invoeren en toepassen om de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze serviceproviders hebben ingestemd met vertrouwelijkheidsbeperkingen en met het gebruik van persoonsgegevens die wij met hen delen of die zij namens ons verzamelen, uitsluitend met als doel om de gecontracteerde diensten aan ons te leveren.  

Bewaartermijn: Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die strikt noodzakelijk is om de diensten van technische bijstand, advies en radiologische bescherming te verlenen, behalve als andere wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn. 

Rechten: Uw rechten zijn zoals uiteengezet in deze Verklaring. U hebt ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. 

Aanvullende informatie: Raadpleeg voor meer informatie over hoe we persoonsgegevens verwerken en beveiligen de aanvullende privacyverklaring die uw provider voor dosimetrische diensten heeft uitgegeven.   

Laatst bijgewerkt: 8 februari 2022