STERICYCLE INC. PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid ("Beleid") beschrijft hoe Stericycle Inc. en de aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk aangeduid als "STERICYCLE", "wij", "ons" of "onze") persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen die zijn verzameld in het kader van onze websites, zakelijke contacten,, huidige en toekomstige klanten die gebruik maken van de diensten of producten van Stericycle (samen aangeduid als "u" or "uw"). In dit Beleid wordt ook uitgelegd hoe u uw persoonsgegevens kunt verwerken, bijwerken, corrigeren of verwijderen en welke beveiligingsprocedures wij hebben ingevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen.

In dit Beleid kunt u meer informatie lezen over:

Verwerkingsverantwoordelijke

Belangrijke informatie over Stericycle

De Stericycle-entiteit die verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens is het onderdeel van Stericycle dat oorspronkelijk informatie van of over u verzamelt. Dit wordt uitgelegd in het afzonderlijke privacybeleid dat beschikbaar wordt gesteld wanneer uw persoonsgegevens voor het eerst worden verzameld door die Stericycle- entiteit, bijvoorbeeld wanneer u of het bedrijf waarvoor u werkt, ons inschakelt om een dienst te verlenen.

Meer informatie over Stericycle vindt u op www.stericycle.com/ of door contact met ons op te nemen via de informatie in het gedeelte "NEEM CONTACT MET ONS OP".

Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen, de soorten persoonsgegevens die wij verzamelen en de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verzameld

In dit gedeelte kunt u meer informatie lezen over:

 • Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen
 • De soorten persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe wij persoonsgegevens gebruiken
 • Wettelijke grondslag voor de verwerking

Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen

Wij kunnen persoonsgegevens over u verzamelen als u:

 • gebruik maakt van een van onze websites of online diensten, als u een geregistreerde gebruiker bent of als u ervoor kiest om u te registreren op onze websites (Gebruikers van de website);
 • een van onze diensten koopt (Klanten);
 • met ons samenwerkt als zakenpartner ((Zakelijke partners);

De soorten persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe wij persoonsgegevens gebruiken

Gebruikers van de website

a.   Niet-geregistreerde gebruikers van de website

U kunt onze websites als niet-geregistreerde gebruiker bezoeken zonder (actief) persoonsgegevens over uzelf te verstrekken. In dit geval verzamelt Stericycle de volgende metagegevens die voortvloeien uit uw gebruik van onze websites: verwijzingspagina, datum en tijd van toegang, type webbrowser, IP-adres, geografische locatie zoals bepaald door uw IP-adres, besturingssysteem en interface, taal en versie van browsersoftware, sessie-informatie (zoals downloadfouten en responstijden van de pagina’s).

Uw IP-adres wordt gebruikt om uw toegang tot onze websites mogelijk te maken. De metagegevens worden gebruikt om de kwaliteit en de dienstverlening van onze websites te verbeteren door het gebruiksgedrag van onze gebruikers te analyseren.

Als u rechtstreeks contact met ons opneemt via het aanvraagformulier op onze website, of telefonisch of schriftelijk met ons communiceert, wordt de aard van de aanvraag (bijv. als vinkje bij de keuze van het type dienst/vacatures/andere) en uw bericht ook verzameld en verwerkt om erop te reageren en onze diensten te verbeteren.

b.   Geregistreerde gebruikers van de website

Als u een geregistreerde gebruiker bent of ervoor kiest om u te registreren op een Stericycle-website, kunt u worden gevraagd om de volgende persoonsgegevens over u te verstrekken: voor- en achternaam, telefoonnummer op het werk, bedrijfsnaam, e- mailadres, persoonlijk telefoonnummer, Stericycle-klantnummer of Shred-It Ship-to- ID, postadres en primair gebruik. Verder zal Stericycle de inhoud van de gebruikerstoegang verzamelen.

Stericycle zal deze persoonsgegevens verwerken om u in het bijzonder de diensten voor geregistreerde gebruikers te leveren, de legitimiteit van uw account te controleren, om te voorkomen dat frauduleuze accounts worden geopend, om u onze producten, klantenondersteuning, compliance-trainingen, zakelijke communicatieoplossingen (bijv. antwoorddiensten, herinneringen aan afspraken, follow-up-diensten, virtuele receptionisten) te leveren, voor de functies van het contactformulier, voor het leveren van marketingmateriaal zoals door u geselecteerd, om u te informeren over systeemproblemen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om juridische claims te verdedigen.

De persoonsgegevens die van de gebruikers van de website worden verzameld, worden ook gebruikt om uw ervaring van onze websites te personaliseren. Wij kunnen dergelijke informatie in geaggregeerde vorm gebruiken om te begrijpen hoe u gebruik maakt van onze diensten en de middelen die op onze websites worden aangeboden. Wij kunnen de feedback die u ons geeft ook gebruiken om onze diensten te verbeteren.

Klanten

Als u producten van Stericycle koopt, hetzij via een Stericycle-website of offline, kunt u gevraagd worden om de volgende persoonsgegevens over u te verstrekken: voor- en achternaam, achtervoegsel, referenties, telefoonnummer van het werk, persoonlijk telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, functiebeschrijving, postadres, creditcardgegevens, factuuradres, soorten en hoeveelheid bestelde producten, reseller/promo-code, auto-delivery selectie, marketingvoorkeuren, functie-informatie, academie voor algemene tandheelkunde en licentie.

Stericycle gebruikt deze persoonsgegevens om uw bestelling te verwerken, de bestelde producten te leveren, klantenservice te verlenen en u het door u geselecteerde marketingmateriaal te leveren, u te voorzien van updates over Stericycle en/of nieuwsbrieven, het onderhouden van onze systemen voor relatiebeheer, het opsporen, onderzoeken, rapporteren en trachten te voorkomen van fraude en het witwassen van geld, bijvoorbeeld door middel van het Know Your Customer (KYC) principe, AML-screening en andere identiteitscontroles, het voldoen aan andere wettelijke verplichtingen, het verdedigen, vaststellen en uitoefenen van juridische claims. Het kan ook nodig zijn om krediet- en fraudecontroles uit te voeren bij zakelijke klanten en bepaalde functionarissen van uw bedrijf, zoals uw bestuurders.

Zakelijke partners

Als u met ons samenwerkt als zakenpartner of dienstverlener, verzamelen wij persoonsgegevens van u, zoals uw volledige naam, functiebenaming, e-mailadres, telefoonnummer.

De meeste persoonsgegevens worden rechtstreeks van u verkregen. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens uit andere openbare bronnen, zoals kredietinformatiebureaus.

Wij gebruiken deze informatie om uw geschiktheid als zakenpartner of dienstverlener te beoordelen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om fraude en het witwassen van geld op te sporen, te melden en te voorkomen, bijvoorbeeld door middel van het Know Your Customer (KYC) principe, AML-screening en andere identiteitscontroles en om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van contracten die wij met u hebben, moeten wij mogelijk ook krediet- en fraudecontroles uitvoeren op uw bedrijf en bepaalde functionarissen van uw bedrijf, zoals bestuurders.

E-mails

Wanneer u e-mails naar ons verstuurd of van ons ontvangt, kunnen we de inhoud van deze e-mails controleren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan ons interne beleid en om ons bedrijf te beschermen.

Wettelijke grondslag voor de verwerking

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken en delen als wij ervan overtuigd zijn dat wij over een passende wettelijke basis beschikken om dit te doen. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst. Als u bijvoorbeeld onze producten of diensten koopt, verzamelen wij uw betalingsgegevens om uw betaling te verwerken en uw adres om de levering van het product of de dienst te vergemakkelijken. Wij verzamelen ook uw e-mailadres en telefoonnummer om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw aankoop en om al uw vragen te beantwoorden;
 • als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen. Om u bijvoorbeeld als zakelijke klant of zakenpartner aan te stellen, zijn wij verplicht om bepaalde controles uit te voeren om het witwassen van geld en frauduleuze activiteiten te voorkomen. Dit omvat het verzamelen en verifiëren van uw persoonsgegevens;
 • u heeft uw toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u ermee instemt om marketingberichten te ontvangen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd, namelijk om u onze producten en diensten te leveren, behalve wanneer uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden prevaleren boven deze belangen. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld persoonsgegevens in geaggregeerde vorm om te begrijpen hoe gebruikers van de website gebruik maken van onze diensten en de bronnen op onze websites en gebruiken wij deze informatie om onze diensten te verbeteren.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is niet verplicht op grond van een wettelijke of contractuele verplichting. Echter, indien van toepassing, is het verstrekken van uw persoonsgegevens noodzakelijk om een overeenkomst met Stericycle aan te gaan of om onze diensten en producten te ontvangen zoals gevraagd door u. In dergelijke situaties kan het niet-verstrekken van uw persoonsgegevens voor u waarschijnlijk nadelen met zich meebrengen, bijvoorbeeld omdat u mogelijk niet alle functies van onze websites kunt gebruiken of de door u gevraagde producten en diensten niet kunt ontvangen. Tenzij anders vermeld, zal het niet verstrekken van uw persoonsgegevens echter geen juridische gevolgen voor u hebben.Als u meer wilt weten over de wettelijke grondslag waarvoor wij persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via dataprotection@stericycle.com

Direct marketing en hoe u uw marketingvoorkeuren kunt beheren

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten

Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van onze producten en diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn en/of om u onze nieuwsbrief te sturen. Wij kunnen contact met u opnemen via e-mail, post, telefoon of andere communicatiekanalen waarvan wij denken dat u deze behulpzaam zult vinden. In alle gevallen zullen wij uw voorkeuren respecteren voor hoe u wilt dat wij de marketingactiviteiten met u beheren.

Doorgaans zullen we om uw toestemming vragen alvorens wij u marketingmateriaal toesturen. Enkel in het geval dit is toegestaan onder toepasselijke wetgeving zullen we u marketingmateriaal zonder uw voorafgaande toestemming toesturen.

Hoe kunt u uw marketingvoorkeuren beheren

Om de privacyrechten te beschermen en om ervoor te zorgen dat u de controle heeft over hoe wij marketing met u beheren:

 • zullen wij stappen ondernemen om direct marketing te beperken tot een redelijk en proportioneel niveau en Stericycle zal u alleen mededelingen sturen waarvan wij denken dat deze voor u van belang of relevant kunnen zijn;
 • kunt u ons op elk moment vragen om te stoppen met direct marketing ‑ U kunt ons vragen om te stoppen met het versturen van e-mailmarketing, door de "unsubscribe"-link te volgen die u vindt op alle e-mailmarketingberichten die wij u sturen. U kunt ook contact met ons opnemen via dataprotection@stericycle.com. Geef aan of u wilt dat wij alle vormen van marketing stoppen of alleen een bepaald type (bijv. e-mail); en
 • u kunt de manier waarop uw browser cookies beheert, die gebruikt kunnen worden om online reclame aan te bieden, wijzigen in de instellingen van uw browser, zoals uitgelegd in ons Cookiebeleid..

Hoe wij informatie delen binnen stericycle en met onze dienstverleners, regelgevers en andere derde partijen

Wij delen uw persoonsgegevens op de wijze en voor de doeleinden zoals hieronder beschreven:

 • Met andere Stericycle-entiteiten binnen onze groepUw persoonsgegevens worden door verschillende ontvangers, zoals andere Stericycle-entiteiten, ontvangen. Wij doen dergelijke doorgiften van persoonsgegevens waar het nodig is om u onze diensten te verlenen of om ons bedrijf te beheren. Zo dragen wij bijvoorbeeld uw gegevens over aan Stericycle, Inc. in de VS om onze websites te beheren. .Stericycle geeft persoonsgegevens door aan wetshandhavingsinstanties en overheidsinstanties in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Met derden die ons bedrijf helpen beheren en diensten leverenStericycle maakt gebruik van externe dienstverleners zoals juridische dienstverleners, website- dienstverleners, marketingdienstverleners, IT-dienstverleners, fulfilment providers, bezorgdienstverleners, e-mailbeheerders, betalingsverwerkers en klantenserviceverleners. Bij het verlenen van dergelijke diensten hebben de externe dienstverleners toegang tot uw persoonsgegevens en verwerken deze.Wij verzoeken deze externe dienstverleners om beveiligingsmaatregelen te implementeren en toe te passen om de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze derden hebben ingestemd met vertrouwelijkheidsbeperkingen en het gebruik van persoonsgegevens die wij met hen delen of die zij namens ons verzamelen, uitsluitend met het doel de overeengekomen dienst aan ons te leveren.
 • In geval van een bedrijfsfusie en -overname worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derden die betrokken zijn bij de fusie en overname in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij over u verzamelen of ontvangen, kunnen worden overgedragen aan en verwerkt door ontvangers die zich binnen en buiten uw locatie bevinden (zoals de VS), waar het niveau van gegevensbescherming mogelijk niet gelijk is aan het niveau van bescherming dat op uw locatie van toepassing is.

Wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, worden persoonsgegevens doorgegeven aan partijen in landen buiten de EU/EER overeenkomstig de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen of andere wettelijk aanvaardbare mechanismen die een adequaat beschermingsniveau waarborgen. Neem contact op met dataprotection@stericycle.com voor meer details over de derde landen waarnaar de gegevens zullen worden doorgegeven.

Indien van toepassing hebt u recht op een kopie van de relevante overeenkomsten (zoals standaardcontractbepalingen of bindende bedrijfsregels) waaruit blijkt dat er passende voorzorgsmaatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens tijdens een dergelijke overdracht te beschermen. U kunt een kopie verkrijgen door contact met ons opnemen via dataprotection@stericycle.com. Houd er echter rekening mee dat wij niet verplicht zijn om details van beveiligingen te delen wanneer het delen van dergelijke gegevens van invloed zou zijn op de commerciële positie, of een veiligheidsrisico zou creëren.

Sommige ontvangers buiten de EER zijn gevestigd in landen waarvoor de Europese Commissie beschikkingen inzake gepastheid heeft uitgevaardigd (momenteel omvat dit ook Canada (voor niet-openbare organisaties die onderworpen zijn aan de Canadese Personal Information Protection and Electronic Documents Act)). Daarbij wordt erkend dat de doorgifte een adequaat niveau van gegevensbescherming voor persoonsgegevens biedt.

Neem contact met ons op via dataprotection@stericycle.com voor aanvullende informatie over de identiteit, de industrie, de sector en de locatie van de relevante gegevensontvangers..

Cookies en links van derden

COOKIES EN LINKS VAN DERDEN STERICYCLE websites maken gebruik van cookies. Over het algemeen gebruiken wij cookies om te begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt, bugs en fouten op te sporen, onze diensten te verbeteren, accountgegevens te verifiëren, logins toe te staan, sessies bij te houden, fraude te voorkomen en onze diensten te beschermen, evenals voor gerichte marketing en reclame, om inhoud te personaliseren en voor analytische doeleinden. Voor meer informatie kunt u ons Cookiebeleid raadplegen of contact met ons opnemen via dataprotection@stericycle.com. Onze websites bevatten links naar websites die door derden worden beheerd en onderhouden en waarover Stericycle geen controle heeft. Alle informatie die u aan websites van derden verstrekt, valt onder de voorwaarden van het privacybeleid van elke website en wij moedigen u aan om deze te onderzoeken en vragen te stellen voordat u informatie aan de exploitanten van websites van derden bekendmaakt. Wij hebben geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, handelingen of het beleid van websites van derden. Het opnemen van websites van derden op onze site vormt op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud, acties of het beleid van dergelijke websites.

Hoe wij persoonsgegevens opslaan en beschermen

Hoe lang bewaart Stericycle uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld, bijvoorbeeld om u de gevraagde diensten en producten te kunnen leveren. Wanneer u de contractuele relatie met ons beëindigd en/of u uw account heeft verwijderd, zullen we uw persoonsgegevens ofwel verwijderen of anonimiseren, tenzij dit in strijd is met wettelijke bewaartermijnen (bijv. voor belastingdoeleinden) of wij moeten voldoen aan wettelijke vereisten. Wij bewaren uw contactgegevens en interesses met betrekking tot onze producten of diensten voor een langere periode als Stericycle u marketingmateriaal mag toesturen. Wij bewaren uw persoonsgegevens ook als dat nodig is om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, zetten wij ons in om onze technologische middelen te gebruiken om ervoor te zorgen dat onze klanten en gebruikers de privacybescherming krijgen die hen vertrouwen en veiligheid geeft. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de schade die u of een andere persoon kan lijden als gevolg van een inbreuk op de vertrouwelijkheid door uw gebruik van het internet.

Wij hebben passende maatregelen genomen voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens en wij hebben technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen genomen om u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van de persoonsgegevens die u met ons deelt. Dergelijke maatregelen omvatten bijvoorbeeld:

 • het stellen van vertrouwelijkheidseisen aan onze medewerkers en dienstverleners;
 • het permanent verwijderen van persoonsgegevens indien deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
 • het volgen van beveiligingsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van uw persoonsgegevens om ongeoorloofde toegang tot deze gegevens te voorkomen; en
 • het gebruik van beveiligde communicatiekanalen zoals SSL ("secure sockets layer") voor het verzenden van gegevens die naar ons worden verzonden. SSL is een industriestandaard encryptieprotocol dat wordt gebruikt om online transactiekanalen te beschermen.

Aangezien de beveiliging van informatie mede afhankelijk is van de beveiliging van de computer die u gebruikt om met ons te communiceren en de beveiliging die u gebruikt om gebruikers-ID's en wachtwoorden te beschermen, verzoeken wij u passende maatregelen te nemen om deze informatie te beschermen.

Uw rechten, inclusief uw recht op bezwaar en hoe u deze rechten kunt uitoefenen

Wij zullen stappen ondernemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving om uw persoonsgegevens accuraat, volledig en up-to-date te houden. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, onder andere door middel van een aanvullende verklaring. U hebt ook het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en om aanvullende informatie over de verwerking ervan te krijgen en om ons te verzoeken de persoonsgegevens die wij over u hebben te wissen.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens waarbij wij de wettelijke grondslag ons gerechtvaardigde belang is, waaronder marketingdoeleinden, zonder andere kosten dan de verzendkosten (zie ook hieronder).

De volgende rechten voor Europese ingezetenen:

(i) Recht van toegang:

U hebt het recht om van ons een bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt, en waar dat het geval is, om toegang tot de persoonsgegevens te vragen. De geraadpleegde informatie omvat onder meer de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt.

U hebt recht op een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor verdere door u opgevraagde exemplaren kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten.

(ii) Recht op verificatie en vervollediging van persoonsgegevens:

u heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren en onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen. Wij zullen de relevante derde partijen aan wie wij uw persoonsgegevens hebben doorgegeven informeren over de rectificatie en vervollediging indien wij dat wettelijk verplicht zijn.

(iii) Recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten"):

U hebt het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen in die gevallen:

 • waar de informatie niet langer nodig is voor het doel waarvoor zij werd ingezameld, of
 • Wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken (indien de gegevensverwerking op toestemming was gebaseerd), of
 • na een rechtmatig bezwaar; of
 • na onrechtmatige bewerking of verwerking, of
 • de gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Stericycle is onderworpen.

Wij zijn niet verplicht om aan uw verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens te voldoen indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is:

 • voor de naleving van een wettelijke verplichting; of
 • de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

(iv) Recht op beperking van de verwerking:

U hebt het recht om van ons een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. In dit geval worden de betreffende gegevens gemarkeerd en alleen voor bepaalde doeleinden door ons verwerkt. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend wanneer:

 • de juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist, zodat wij de juistheid ervan kunnen controleren; of
 • de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wilt dat de gegevens worden gewist, of
 • het is niet langer nodig voor het doel waarvoor het is verzameld, maar wij hebben het nog steeds nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken en de verificatie van dwingende redenen hangende is.

Wij kunnen uw persoonsgegevens blijven gebruiken na een verzoek tot beperking, waar:

 • wij uw toestemming hebben; of
 • om rechtsvorderingen in te stellen, geldend te maken of te verdedigen; of
 • om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

(v) Recht op overdracht van gegevens:

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht om deze gegevens aan een andere entiteit door te geven zonder enige belemmering van ons, maar in elk geval alleen wanneer:

 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een contract met u; en
 • de verwerking op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd.

(vi) Recht op bezwaar:

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens die onze gerechtvaardigde belangen als wettelijke grondslag heeft. U kunt dit recht zonder kosten uitoefenen.

Als u eenmaal bezwaar hebt gemaakt, hebben wij de mogelijkheid om te laten zien dat wij dwingende gerechtvaardigde belangen hebben die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Het recht van bezwaar bestaat niet, in het bijzonder wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om stappen te ondernemen voor het aangaan van een overeenkomst of om een reeds gesloten overeenkomst uit te voeren.

(vii) Recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden:

U kunt ons verzoeken om de manier waarop wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden te wijzigen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens niet door te geven aan niet-gelieerde derden ten behoeve van direct marketing of andere doeleinden.

(viii) Recht om uw toestemming in te trekken:

Indien u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, heeft u ten alle tijden het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor intrekking daarvan onverlet.

(ix) Recht op het verkrijgen van een kopie van alle documentatie betreffende de doorgifte van persoonsgegevens buiten uw rechtsgebied:

U kunt vragen om een kopie van of verwijzing naar de documentatie waaruit blijkt dat de juiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen met betrekking tot de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER. Wij kunnen de documentatie omtrent de doorgifte van uw persoonsgegevens redigeren om commerciële informatie te beschermen.

(x) Recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit:

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Hoewel u het recht hebt om te allen tijde contact op te nemen met uw toezichthoudende autoriteit, vragen wij u om te proberen om eventuele problemen eerst met ons op te lossen.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat de bovengenoemde rechten onder de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen worden beperkt.

Wij kunnen u om veiligheidsredenen aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen voordat wij u de gevraagde persoonsgegevens verstrekken. Wij behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen waar dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld als uw verzoek duidelijk ongegrond of overdreven is.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Onder voorbehoud van wettelijke en andere toegestane overwegingen zullen wij alles in het werk stellen om uw verzoek snel in te willigen of u te informeren als wij meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen.

Het is mogelijk dat wij niet altijd volledig op uw verzoek kunnen ingaan, bijvoorbeeld als dit gevolgen zou hebben voor de geheimhoudingsplicht die wij ten opzichte van anderen hebben, of als wij wettelijk gerechtigd zijn om het verzoek op een andere manier af te handelen.

Wijzigingen in dit beleid

Stericycle behoudt zich het recht voor om dit Beleid te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen in dit Beleid worden onmiddellijk na kennisgeving van kracht, door het plaatsen van de laatste versie op onze websites.

Neem contact met ons op

De primaire aanspreekpunten voor alle kwesties die voortvloeien uit dit Beleid kunnen op de volgende manier worden gecontacteerd:

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over onze naleving van dit Beleid, de informatie die wij over u hebben of als u uw rechten wilt uitoefenen, raden wij u aan eerst contact op te nemen met dataprotection@stericycle.com. Wij zullen klachten en geschillen onderzoeken en proberen op te lossen en alles in het werk stellen om uw wens om uw rechten zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de door de wetgeving inzake gegevensbescherming gestelde termijnen uit te oefenen.

EU-ingezetenen hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (d.w.z. uw gewone verblijfplaats, plaats of werk of plaats van vermeende inbreuk). Wij vragen u te proberen eventuele problemen eerst met ons op te lossen alvorens u contact opneemt met uw lokale toezichthoudende autoriteit.

Laatst bijgewerkt: 20/8/20